Hopp til hovedinnhold

Del av Dokument 3:2 (2019–2020) / Offentliggjort Undersøkelse av årsaker til variasjon i forbruk av helsetjenester

Hvilke spesialisthelsetjenester pasienter får avhenger i mange tilfeller av pasientenes bosted. Ulike vurderinger av like tilstander og ulik behandlingskapasitet bidrar til dette.

Funn

  • Det er uønsket variasjon i forbruket av en rekke spesialisthelsetjenester mellom helseforetakenes opptaksområder.
  • Systematisk ulike vurderinger av like tilstander bidrar til uønsket variasjon i forbruk av spesialisthelsetjenester. 
  • De regionale helseforetakene utnytter ikke muligheten til å regulere kapasiteten godt nok for å redusere uønsket variasjon i forbruk. 
  • De regionale helseforetakene og helseforetakene har i liten grad brukt informasjon om forbruket av helsetjenester til å følge opp den faglige praksisen og kapasiteten.

Anbefalinger

Riksrevisjonen har anbefalinger til flere nivåer innen helseforvaltningen.

Helse- og omsorgsdepartementet

Riksrevisjonen anbefaler at Helse- og omsorgsdepartementet fortsetter å

  • framskaffe informasjon om forbruksvariasjon og påse at tilgjengelig kunnskap blir brukt til å redusere uønsket variasjon i spesialisthelsetjenesten
  • påse at nye områder hvor det kan egne seg å etablere nasjonale retningslinjer, vurderes

De regionale helseforetakene

Riksrevisjonen anbefaler at de regionale helseforetakene

  • legger til rette for faglig samordning innad i og på tvers av helseforetak og med private leverandører av helsetjenester
  • stiller tydelige krav til at helseforetak med avvikende forbruk undersøker og redegjør for sin praksis og følger opp at de eventuelt iverksetter tiltak for å endre forbruket
  • innretter avtalene med private sykehus, og bruker de mulighetene som ligger i avtalene med avtalespesialister, til å regulere behandlingskapasiteten
  • vurderer virkemidler som regulerer helseforetakenes behandlingskapasitet

Helseforetakene

Riksrevisjonen anbefaler at helseforetakene følger opp at lokale fagmiljøer innen fagområder med avvikende forbruk vurderer om egen praksis er i tråd med beste praksis, og eventuelt endrer den dersom pasientbehandlingen ikke er i tråd med beste praksis.

Bakgrunn og mål

Variasjon i forbruk av helsetjenester omtales som uønsket dersom den ikke kan forklares med forskjeller i sykelighet, pasientpreferanser eller tilfeldig variasjon. Uønsket variasjon i forbruk av helsetjenester utfordrer prinsippet om likeverdig behandling og kan være uttrykk for underbehandling, overbehandling eller feilbehandling.

Målet med undersøkelsen har vært å beskrive årsaker til uønsket variasjon i forbruk av somatiske helsetjenester i spesialisthelsetjenesten, og hvordan de regionale helseforetakene og helseforetakene ivaretar hensynet til likeverdig tilgang og effektiv ressursbruk.

Kategorier: Helse Statlig eierskap

Spørsmål?

Bilde av Annette Gohn-Hellum

Annette Gohn-Hellum

Ekspedisjonssjef

22 24 12 99 ago@riksrevisjonen.no
Bilde av Sissel Elisabet Helminsen

Sissel Elisabet Helminsen

Kommunikasjonsrådgiver

977 27 237 seh@riksrevisjonen.no