Del av Dokument 3:2 (2016-2017) / Offentliggjort Undersøkelse av Sykehuspartner HFs styring på IKT-området

Det er for lite åpenhet om og kontroll med hvorvidt monopolisten Sykehuspartner HF leverer kostnadseffektive IKT-tjenester.

Funn

  • Som enerettsleverandør har Sykehuspartner HF for lite åpenhet om og kontroll med hvorvidt tjenestene til helseforetakene er kostnadseffektive.
  • Sykehuspartner HF mangler en helhetlig styring som understøtter kravet om kostnadseffektive tjenester.
  • Helse Sør-Øst RHF følger i liten grad opp om tjenestene Sykehuspartner HF leverer er kostnadseffektive, og styringen og oppfølgingen er lite tilpasset det rapporterte risiko- og utfordringsbildet.

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler at Helse- og omsorgsdepartementet følger opp at Helse Sør-Øst RHF:

  • etablerer styringsindikatorer som er egnet til å måle hvorvidt tjenestene Sykehuspartner HF leverer, er kostnadseffektive
  • sin styring og oppfølging av Sykehuspartner HF er tilstrekkelig realistisk og tilpasset faktisk risiko- og utfordringsbilde, for å nå målet om digital standardisering i hele foretaksgruppen

Riksrevisjonen anbefaler at Helse Sør-Øst RHF:

  • sørger for at det er full åpenhet rundt hva tjenestene til enerettsleverandøren Sykehuspartner HF faktisk koster, slik at helseforetakenes egen IKT-kostnadsstyring blir mer forutsigbar
  • sørger for at Sykehuspartner HF får en helhetlig og koordinert virksomhetsstyring som understøtter målet om å levere kostnadseffektive tjenester

Bakgrunn og mål

Sykehuspartner HF er enerettsleverandør av ikke-medisinske fellestjenester innen innkjøp, logistikk, HR og IKT til hele foretaksgruppen Helse Sør-Øst. IKT-området utgjør om lag 85 prosent av Sykehuspartner HFs virksomhet, og finansieres hovedsakelig av tjenesteprisinntekter fra helseforetakene. Prisene helseforetakene betaler for tjenestene, skal dekke Sykehuspartners kostnader. Det er risiko for at Sykehuspartner HF ikke har iverksatt tilstrekkelig effektiv og hensiktsmessig virksomhetsstyring på IKT-området. 

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om Sykehuspartner HF har en styring på IKT-området som understøtter kravet om å levere kostnadseffektive tjenester.

Denne saken er ferdigbehandlet av Stortinget

Saken ble behandlet i Stortinget 9. mai 2017.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Helse Statlig eierskap

Spørsmål?

Stig-Olof Olsson

Avdelingsdirektør

986 16 694 stig-olof.olsson@riksrevisjonen.no