Dokument 3:2 (2016–2017) / Offentliggjort Kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015

​Kontrollen viser betydningen av at hendelser meldes, systematiseres og deles. Temaet er tatt opp i revisjonene av uønskede hendelser i helseforetakene og i hvordan tre departementer følger opp selskapers samfunnsansvar.

Funn

Helseforetakenes håndtering av uønskede hendelser

 • Den lokale meldekulturen i enheter og stillingsgrupper avgjør om uønskede hendelser blir meldt og fulgt opp.
 • Helseforetakene bruker i liten grad informasjonen fra uønskede hendelser på en systematisk måte i det kontinuerlige forbedringsarbeidet
 • Styrene er for lite involvert i hvordan helseforetakene arbeider med uønskede hendelser.

Sykehuspartner HFs styring på IKT-området

 • Som enerettsleverandør har Sykehuspartner HF for lite åpenhet om og kontroll med hvorvidt tjenestene til helseforetakene er kostnadseffektive.
 • Sykehuspartner HF mangler en helhetlig styring som understøtter kravet om kostnadseffektive tjenester.
 • Helse Sør-Øst RHF følger i liten grad opp hvorvidt tjenestene Sykehuspartner HF leverer, er kostnadseffektive, og styringen og oppfølgingen er lite tilpasset det rapporterte risiko- og utfordringsbildet.

Eieroppfølging av samfunnsansvar i selskaper med statlig eierandel

 • Dialogen mellom departementene og selskapene om samfunnsansvar har vært tettere etter at departementene er gjort kjent med uønskede hendelser.
 • Departementene baserer i stor grad eieroppfølgingen av samfunnsansvar på selskapenes risikovurderinger og rapportering, og benytter i varierende grad eierdialogen til å utfordre selskapene.
 • Mer erfaringsutveksling og spredning av god praksis mellom departementene kan bidra til å videreutvikle eieroppfølgingen av samfunnsansvar.

Statnetts utbygging av sentralnettet

 • Det er variasjon i kvaliteten på de samfunnsøkonomiske analysene og relevant informasjon kommer ikke alltid tydelig fram i beslutningsgrunnlaget.
 • Det er store kostnadsøkninger i prosjektutviklingsfasen, mens det i hovedsak er god kostnadskontroll etter at investeringsbeslutning er fattet.
 • Det er en positiv utvikling i Statnetts styringssystemer, men fortsatt noen svakheter.
 • Statnett legger i for liten grad til rette for at allmennheten kan følge opp samfunnsøkonomi og kostnader i utbyggingsprosjektene.
 • Det er forbedringspotensial i eieroppfølgingen av Statnett.

Lønnsomhet og synergieffekter i Posten Norge AS

 • Posten når ikke avkastningsmålet fra eier.
 • Posten har ikke klart å innfri eiers krav om bedring av lønnsomheten i logistikkvirksomheten.
 • Flere forretningsområder har ikke vært lønnsomme i undersøkelsesperioden,
  også når det tas hensyn til identifiserte synergier.
 • Eier forholder seg for passivt til Postens svake resultatutvikling.

Dette er en del av vår kontroll med forvaltningen av statlige selskaper (selskapskontrollen).

Følg saken videre på stortinget.no.

Kategorier: Helse Statlig eierskap

Spørsmål?

Bilde av Therese Johnsen

Therese Johnsen

Ekspedisjonssjef

911 52 826

therese.johnsen@riksrevisjonen.no

Bilde av Stein Morch

Stein Morch

Pressekontakt

950 29 904

Stein.Morch@riksrevisjonen.no