Dokument 3:2 (2016–2017) / Offentliggjort Kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015

​Kontrollen viser betydningen av at hendelser meldes, systematiseres og deles. Temaet er tatt opp i revisjonene av uønskede hendelser i helseforetakene og i hvordan tre departementer følger opp selskapers samfunnsansvar.

Funn

Helseforetakenes håndtering av uønskede hendelser

 • Den lokale meldekulturen i enheter og stillingsgrupper avgjør om uønskede hendelser blir meldt og fulgt opp.
 • Helseforetakene bruker i liten grad informasjonen fra uønskede hendelser på en systematisk måte i det kontinuerlige forbedringsarbeidet
 • Styrene er for lite involvert i hvordan helseforetakene arbeider med uønskede hendelser.

Sykehuspartner HFs styring på IKT-området

 • Som enerettsleverandør har Sykehuspartner HF for lite åpenhet om og kontroll med hvorvidt tjenestene til helseforetakene er kostnadseffektive.
 • Sykehuspartner HF mangler en helhetlig styring som understøtter kravet om kostnadseffektive tjenester.
 • Helse Sør-Øst RHF følger i liten grad opp hvorvidt tjenestene Sykehuspartner HF leverer, er kostnadseffektive, og styringen og oppfølgingen er lite tilpasset det rapporterte risiko- og utfordringsbildet.

Eieroppfølging av samfunnsansvar i selskaper med statlig eierandel

 • Dialogen mellom departementene og selskapene om samfunnsansvar har vært tettere etter at departementene er gjort kjent med uønskede hendelser.
 • Departementene baserer i stor grad eieroppfølgingen av samfunnsansvar på selskapenes risikovurderinger og rapportering, og benytter i varierende grad eierdialogen til å utfordre selskapene.
 • Mer erfaringsutveksling og spredning av god praksis mellom departementene kan bidra til å videreutvikle eieroppfølgingen av samfunnsansvar.

Statnetts utbygging av sentralnettet

 • Det er variasjon i kvaliteten på de samfunnsøkonomiske analysene og relevant informasjon kommer ikke alltid tydelig fram i beslutningsgrunnlaget.
 • Det er store kostnadsøkninger i prosjektutviklingsfasen, mens det i hovedsak er god kostnadskontroll etter at investeringsbeslutning er fattet.
 • Det er en positiv utvikling i Statnetts styringssystemer, men fortsatt noen svakheter.
 • Statnett legger i for liten grad til rette for at allmennheten kan følge opp samfunnsøkonomi og kostnader i utbyggingsprosjektene.
 • Det er forbedringspotensial i eieroppfølgingen av Statnett.

Lønnsomhet og synergieffekter i Posten Norge AS

 • Posten når ikke avkastningsmålet fra eier.
 • Posten har ikke klart å innfri eiers krav om bedring av lønnsomheten i logistikkvirksomheten.
 • Flere forretningsområder har ikke vært lønnsomme i undersøkelsesperioden,
  også når det tas hensyn til identifiserte synergier.
 • Eier forholder seg for passivt til Postens svake resultatutvikling.

Dette er en del av vår kontroll med forvaltningen av statlige selskaper (selskapskontrollen).

Denne saken er ferdigbehandlet av Stortinget

Saken ble behandlet i Stortinget 9. mai 2017.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Helse Statlig eierskap