Dokument 3:2 (2015–2016) / Offentliggjort Kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2014

Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2014 viser at det i mange selskaper er store forskjeller mellom de reelle pensjonsforpliktelsene og de forpliktelsene som kommer fram av selskapenes regnskaper.

Funn

Gjennomføringen av regjeringens eierpolitikk

 • I mange selskaper er det store forskjeller mellom balanseførte og reelle netto pensjonsforpliktelser.
 • De reelle forpliktelsene og kostnadene har stor økonomisk betydning for mange selskaper.
 • Eier har i ulik grad oversikt over hvordan pensjon påvirker selskapenes økonomi.

De regionale helseforetakenes forvaltning av ordningen med private lege- og psykologspesialister

 • Tilgangen til avtalespesialister bidrar ikke gjennomgående til et geografisk likeverdig tilbud av polikliniske spesialisthelsetjenester.
 • De regionale helseforetakene utnytter ikke sitt handlingsrom godt nok og følger i varierende grad opp at avtalespesialistene har tilstrekkelig aktivitet og god kvalitet på helsetilbudet.

Helseforetakenes ivaretakelse av informasjonssikkerhet i medisinsk-teknisk utstyr

 • Helseforetakene stiller ikke tilstrekkelige krav om informasjonssikkerhet i avtaler med leverandører av medisinsk-teknisk utstyr og har mangelfull oppfølging av dem.
 • Helseforetakene har mangelfull oversikt over risiko.
 • Det er uklare ansvarslinjer internt i helseforetakene og mellom helseforetakene og de regionale it-enhetene.

Helseforetakenes aktivitetsutvikling innen dag- og døgnkirurgisk pasientbehandling

 • Dagkirurgisk aktivitet har i liten grad økt etter 2010.
 • Dagens finansiering synes å ha bremset satsingen på dagkirurgi.
 • Helseforetakene har potensial til å dreie den kirurgiske aktiviteten fra døgn- til dagbehandling.

Merknader til Kulturdepartementet

 • Scenekunstselskapene har ikke lagt godt nok til rette for kostnadseffektiv drift.
 • Kulturdepartementet har en lite helhetlig oppfølging av selskapenes kostnadseffektivitet og utnytter ikke de styringsmulighetene departementet har som eier.

Merknader til Landbruks- og matdepartementet

 • Departementet har ikke klare forventninger til selskapenes resultater.
 • Bioforsks eierskapsutøvelse overfor Instrumenttjenesten og ITAS Eierdrift har vært svak.
 • Departementet har i liten grad fulgt opp eierskapsforvaltningen i Bioforsk.

Merknader til Samferdselsdepartementet

 • NSBs alternative transporttilbud er ikke tilstrekkelig effektivt for passasjerene, og kostnadseffektiviteten er lav.
 • Samferdselsdepartementet har begrenset informasjon om effektiviteten i det alternative transporttilbudet.
 • Det er svak koordinering mellom samferdselsaktørene ved planlagte avvik fra ordinær togtrafikk.

Årlig kontroll

I Riksrevisjonens årlige kontroll av blant annet statsrådens beretning for det enkelte selskap, protokoller fra generalforsamlinger eller lignende, og årlig rapportering fra selskapene, er følgende forhold tatt opp:

Studentsamskipnaden i Bergen

Studentsamskipnaden i Bergen har utnyttet kapasiteten i studentboligene dårlig. Mange søkere får ikke tilbud om bolig, samtidig som hybler står tomme store deler av året.

NTNUs eierskapsutøvelse overfor Lifandis AS

NTNU har, som eier, ikke fulgt opp Lifandis AS tilstrekkelig. Selskapet har ikke hatt gode nok forutsetninger for å oppfylle formålet med virksomheten på en forretningsmessig forsvarlig måte, og statens innskutte kapital er i all hovedsak tapt. Selskapet er nå besluttet avviklet.

Oppfølging av tidligere rapporterte saker

I kontrollen for 2014 har Riksrevisjonen fulgt opp åtte saker som tidligere er rapportert til Stortinget.

Sju saker avsluttes. Én følges videre:

De regionale helseforetakenes registrering av ventetider

Det er fortsatt store forskjeller i registreringspraksis, og det er for tidlig å si noe om hvilken effekt iverksatte tiltak vil ha for kvaliteten på ventelistestatistikken.

Om selskapskontrollen

Riksrevisjonen kontrollerer forvaltningen av statens interesser i selskaper m.m., jf. lov om Riksrevisjonen § 9 andre ledd. Selskapskontrollen er utført i samsvar med lov og instruks om Riksrevisjonen og Riksrevisjonens standarder og retningslinjer for kontrollarbeidet.

Riksrevisjonens kontroll for 2014 har omfattet 42 heleide aksjeselskaper, 34 deleide aksjeselskaper, 7 allmennaksjeselskaper (ASA), 4 regionale helseforetak, 8 statsforetak, 6 selskaper som er organisert ved særskilt lov, 22 studentsamskipnader og ett ansvarlig selskap med delt ansvar. 7 saksforhold er undersøkt spesielt.

Denne saken er ferdigbehandlet av Stortinget

Saken ble behandlet i Stortinget 7. april 2016.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Statlig eierskap