Hopp til hovedinnhold

Del av Dokument 3:2 (2019–2020) / Offentliggjort Undersøkelse av Statkrafts lønnsomhet og utenlandsinvesteringer

Statkraft har undervurdert risikoen og overvurdert lønnsomheten for gasskraft og internasjonal vannkraft. For mange av de store internasjonale vannkraftprosjektene har hatt høyere sluttkostnader enn planlagt.

Hovedfunn

 • Statkrafts samlede lønnsomhet er god.
 • Investeringene i gasskraft og vannkraft utenfor Norden har ikke tilfredsstillende lønnsomhet.
 • Statkraft har undervurdert risikoen og overvurdert lønnsomheten for gasskraft og internasjonal vannkraft.
 • Statkraft har ikke vært gode nok på å overholde vedtatte kostnadsestimater og planlagte tidsrammer for internasjonale vannkraftprosjekter. 
 • Statkraft oppnår høyere kraftsalgsinntekter enn andre norske vannkraftprodusenter, men har også høyere kostnader. 
 • Det er mulig å forbedre den finansielle eierstyringen
 • Fastsettelsen av utbyttegrunnlaget er komplisert og lite åpen.

Anbefalinger

For å sikre at det blir tilstrekkelig belyst at inntektene fra norske vannkraftressurser kommer samfunnet til gode, anbefaler Riksrevisjonen at Nærings- og fiskeridepartementet

 • vurderer om det kan gis mer utfyllende informasjon til Stortinget om Statkrafts investeringer i utlandet og andre strategiske satsingsområder
 • holder seg orientert om hvordan Statkraft gjennomfører investeringsprosjekter samlet sett
 • innhenter informasjon om eller gjør egne analyser av kostnadene og lønnsomheten innenfor Statkrafts norske vannkraftvirksomhet
 • sørger for en god finansiell eierstyring av Statkraft

Bakgrunn og mål

Statkraft er Norges største kraftprodusent, Europas største fornybarprodusent og et betydelig vannkraftselskap internasjonalt. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer varme. Selskapet er en global markedsaktør innen energihandel. 

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere Statkrafts resultater og forventet lønnsomhet for utenlandsinvesteringene og annen virksomhet, og Nærings- og fiskeridepartementets finansielle eierstyring av Statkraft.

Kategorier: Statlig eierskap Bistand/utenriks

Spørsmål?

Bilde av Annette Gohn-Hellum

Annette Gohn-Hellum

Ekspedisjonssjef

22 24 12 99 ago@riksrevisjonen.no
Bilde av Sissel Elisabet Helminsen

Sissel Elisabet Helminsen

Kommunikasjonsrådgiver

977 27 237 seh@riksrevisjonen.no