Del av Dokument 3:2 (2020–2021) / Offentliggjort Undersøkelse av Olje- og energidepartementets oppfølging av Equinors utenlandsinvesteringer

Vår undersøkelse viser at Olje- og energidepartementet ikke har stilt tydelige nok forventninger til åpenhet i Equinors offentlige rapportering om utenlandsinvesteringene.

Kort fortalt

  • Olje- og energidepartementet forvalter statens eierskap på 67 prosent av aksjene i Equinor ASA. Målet med eierskapet i Equinor er høyest mulig avkastning over tid.
  • Equinor har etablert en betydelig virksomhet internasjonalt. I dag er tyngdepunktet i USA.
  • Vår kontroll med deleide selskaper er begrenset til å vurdere statsrådens forvaltning av eierinteressene i selskapet.

Kritikknivå:

Kritikkverdig

  • Statsråden burde fremsatt forventninger om mer åpenhet fra Equinor om resultater fra utenlandsinvesteringene tidligere enn i 2020.
  • For mye oppmerksomhet på oljeproduksjon kan ha ført til at Olje- og energidepartementet har oversett andre aspekter ved lønnsomhet, som kostnader.

Funn

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler at Olje- og energidepartementet:

  • stiller tydelige forventninger om åpenhet i Equinors rapportering, slik at allmenheten og investorer bedre kan vurdere risiko og lønnsomheten av Equinors investeringer i utlandet.
  • i større grad vurderer lønnsomhet, risiko og avkastning i Equinors utenlandsinvesteringer.

Bakgrunn for undersøkelsen

Riksrevisjonen undersøkte Olje- og energidepartementets eieroppfølging av Equinor (da Statoil) i 2010. Vi påpekte da at Equinors rapportering ga et mangelfullt grunnlag for å vurdere resultatene i den modne delen av selskapets utenlandsinvesteringer. Videre anbefalte vi at departementet burde styrke oppfølgingen av at de internasjonale investeringene på sikt gir et tilfredsstillende resultat. Departementet uttalte at de ville legge mer vekt på å følge opp de internasjonale investeringene i påfølgende år, i takt med at en stadig større del av produksjonen foregår utenfor Norge.

Våren 2020 viet media og Stortinget oppmerksomhet til sviktende internkontroll, dårlig forretningskultur og store tap i Equinors USA-satsing. Det ble samtidig reist spørsmål ved Olje- og energidepartementets forvaltning av statens eierinteresser i selskapet. Dette aktualiserte en ny undersøkelse av departementets oppfølging av selskapets utenlandsvirksomhet.

Kategorier: Statlig eierskap Bistand/utenriks

Spørsmål?

Bilde av Annette Gohn-Hellum

Annette Gohn-Hellum

Ekspedisjonssjef

22 24 12 99 ago@riksrevisjonen.no
Bilde av Sissel Elisabet Helminsen

Sissel Elisabet Helminsen

Kommunikasjonsrådgiver

977 27 237 seh@riksrevisjonen.no