Del av Dokument 3:2 (2020–2021) / Offentliggjort Undersøkelse av kvaliteten på informasjon om forventede ventetider i ordningen med fritt behandlingsvalg

Informasjonen om forventede ventetider på nettstedet helsenorge.no/velg-behandlingssted gir ikke et godt bilde av den faktiske ventetiden.

Kort fortalt

  • Fritt behandlingsvalg skal bidra til kortere ventetider for pasienter og god ressursutnyttelse i helsetjenesten.
  • Informasjonen på nettstedet no/velg-behandlingssted er en sentral kilde til informasjon for pasientene. Det er de ulike behandlingsstedene som selv rapporterer inn de forventede ventetidene som publiseres på nettstedet.
  • Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder til behandlingsstedene for å hjelpe dem med å fastsette de forventede ventetidene skjønnsmessig.

Funn

Informasjonen om forventede ventetider på nettstedet helsenorge.no/velg-behandlingssted gir ikke et godt bilde av den faktiske ventetiden

  • Ventetidene som oppgis på nettstedet no/velg-behandlingssted, reflekterer ikke den faktiske ventetiden for mange pasienter.
  • Ved 80 prosent av 73 sykehus venter over halvparten av pasientene minst to uker lenger eller kortere enn oppgitt forventet ventetid.
  • Det er for stor variasjon mellom forventet ventetid og faktisk ventetid ved noen behandlingssteder.
  • Pasienter får dermed ikke mulighet til å velge sykehus med kortest faktisk ventetid.

Anbefalinger

Vi anbefaler at Helse- og omsorgsdepartementet blant annet

  • vurderer om Helsedirektoratets veileder ivaretar hensikten med ordningen
  • følger opp at behandlingsstedene har mest mulig ensartet registreringspraksis.

Bakgrunn for undersøkelsen

Fritt behandlingsvalg gir pasienter med henvisning fra fastlege rett til å velge hvor henvisningen skal vurderes. Pasienter som har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, kan velge ved hvilken offentlig eller privat virksomhet helsehjelpen skal ytes. Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om informasjonen om forventede ventetider som gis på nettstedet helsenorge.no/velg-behandlingssted er god nok for å ivareta formålet med ordningen fritt behandlingsvalg.

Kategorier: Helse Statlig eierskap

Spørsmål?

Bilde av Annette Gohn-Hellum

Annette Gohn-Hellum

Ekspedisjonssjef

22 24 12 99 Annette.Gohn-Hellum@riksrevisjonen.no
Bilde av Sissel Elisabet Helminsen

Sissel Elisabet Helminsen

Kommunikasjonsrådgiver

977 27 237 sissel.helminsen@riksrevisjonen.no