Hopp til hovedinnhold

Del av Dokument 3:2 (2020–2021) / Offentliggjort Undersøkelse av Bane NORs drift, vedlikehold og investeringer

Vår undersøkelse viser at driftsstabiliteten i jernbanenettet ikke er forbedret etter at Bane NOR ble etablert. Målet for punktlighet ble ikke nådd verken i 2018 eller 2019. Bane NOR har heller ikke god nok kontroll med kostnadene i store investeringsprosjekter.

Kort fortalt

  • Målet med jernbanereformen er mer effektiv forvaltning av jernbaneinfrastrukturen. Reformen førte til store organisatoriske endringer i sektoren.
  • Bane NOR SF ble etablert 1. januar 2017 som en del av jernbanereformen.
  • Bane NOR brukte 8,1 milliarder kroner på drift og vedlikehold og 11,1 milliarder kroner til utbyggingsprosjekter i 2019.
  • Driftsstabilitet brukes som et mål for kvaliteten på infrastrukturen og har måltall for punktlighet og andelen tog som kjører uten forsinkelser og i tråd med rutetabell.

Kritikknivå:

Kritikkverdig

Det er kritikkverdig at Bane NOR fortsatt ikke har et godt nok system for å måle produktiviteten, ikke har god nok kontroll med kostnadene i store investeringer og at Samferdselsdepartementet har fått for lite styringsinformasjon til å følge opp effektiviteten.

Funn

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler at Samferdselsdepartementet følger opp at:

  • Bane NOR etablerer et system som er godt nok til å måle produktiviteten i driften og vedlikeholdet av jernbanenettet.
  • Bane NOR får bedre kostnadskontroll i store investeringsprosjekter.
  • det foreligger nødvendig og pålitelig styringsinformasjon for å følge opp effektiviteten i Bane NORs drift, vedlikehold og investeringer i jernbaneinfrastrukturen.

Bakgrunn

Bane NOR SF ble etablert med jernbanereformen fra 1. januar 2017 for å bidra til mer effektiv forvaltning av jernbaneinfrastrukturen. Bane NOR har et særlig ansvar for å oppnå gevinster innenfor forvaltning, drift og vedlikehold, bygging av infrastruktur og eiendomsforvaltning. Bevilgningen til drift og vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen skal bidra til en driftsstabil jernbane. Det er også et mål å gjennomføre investeringsprosjektene innenfor kostnadsrammene. Målet med undersøkelsen har vært å se på i hvilken grad Bane NOR når målene for drift, vedlikehold og investeringer, og om foretaket har etablert et system for å måle produktiviteten. Videre har formålet vært å undersøke om Samferdselsdepartementet har tilstrekkelig styringsinformasjon til å følge opp effektiviteten i Bane NORs drift, vedlikehold og investeringer.

Undersøkelsen er også en oppfølging av Riksrevisjonens rapport om effektivitet i vedlikehold av jernbanenettet. 

Kategorier: Samferdsel Statlig eierskap

Spørsmål?

Bilde av Annette Gohn-Hellum

Annette Gohn-Hellum

Ekspedisjonssjef

911 97 817 ago@riksrevisjonen.no
Bilde av Sissel Elisabet Helminsen

Sissel Elisabet Helminsen

Kommunikasjonsrådgiver

977 27 237 seh@riksrevisjonen.no