Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:11 (2022-2023) / Offentliggjort Kvalitet og effektivitet i drift og vedlikehold av riks- og fylkesveier

Kostnadene til drift og vedlikehold av riks- og fylkesveiene har økt betydelig, men veiene har verken blitt mer fremkommelige, miljøvennlige eller tryggere. Riksrevisjonen mener dette er kritikkverdig.

Kort bakgrunn

 • Vi har undersøkt hvordan Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen legger til rette for at drift og vedlikehold av landets riks- og fylkesveier utføres effektivt og med god kvalitet.
 • Vi har undersøkt perioden 2015 til 2022.
 • Drift og vedlikehold skal bidra til at veiene blir trygge, fremkommelige og miljøvennlige.
 • Drift inkluderer for eksempel brøyting, mens vedlikehold skal opprettholde veiens tilstand.
 • I 2021 kostet drift og vedlikehold av riks- og fylkesveier rundt 21 milliarder kroner.

Overordnet vurdering: Kritikkverdig

 • Ikke tilfredsstillende
 • Kritikkverdig
 • Sterkt kritikkverdig

Det er kritikkverdig at kostnadene til drift og vedlikehold har økt betydelig siden 2015 uten at dette har gitt mer fremkommelige, miljøvennlige eller tryggere riks- og fylkesveier.

Det er flere svakheter i Statens vegvesens styring og oppfølging av drifts- og vedlikeholdsarbeidet, blant annet innen mål- og resultatstyring, planlegging, kontraktsutforming- og oppfølging, internkontroll og forbedringsarbeid. Samlet sett er dette kritikkverdig.

Det er ikke tilfredsstillende at Samferdselsdepartementet ikke sikrer seg god nok informasjon om resultatene av arbeidet med drift og vedlikehold på riks- og fylkesvei.

Konklusjoner

Anbefalinger

Vi anbefaler Samferdselsdepartementet å sørge for at Statens vegvesen

 • utarbeider bedre beslutningsgrunnlag for å styre og følge opp drifts- og vedlikeholdsarbeidet
 • viderefører arbeidet med overgangen til en mer strategisk og kostnadseffektiv vedlikeholdsplanlegging
 • identifiserer og utbedrer svakheter i rutiner og IT-systemer for å forbedre drifts- og vedlikeholdsarbeidet
 • fortsetter å utvikle drifts- og vedlikeholdskontraktene i samarbeid med entreprenørmarkedet og styrker oppfølgingen av kontraktene
 • vurderer å innføre nye miljø- og klimakrav i drifts- og vedlikeholdskontrakter
 • etablerer samarbeidsarenaer, både internt og mellom veieiere

Vi anbefaler også departementet å sikre seg informasjon om resultatene av arbeidet med drift og vedlikehold på riks- og fylkesvei for å følge opp at de nasjonale målene nås.

Behandlet i Stortinget

Vi leverte undersøkelsen til Stortinget 1. juni 2023. De behandlet den 7. desember samme år.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Samferdsel

Spørsmål?

Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Kommunikasjonssjef

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no
Bilde av Annette Gohn-Hellum

Annette Gohn-Hellum

Ekspedisjonssjef

911 97 817 ago@riksrevisjonen.no