Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:3 (2022−2023) / Offentliggjort Forsvarets informasjonssystemer til bruk i operasjoner

Vi har funnet mangler i informasjonssystemene Forsvaret bruker i operasjoner. Det er sårbarheter i sikkerheten og systemene fungerer for dårlig sammen. Dette er svært alvorlig.

Kort fortalt

 • Effektive og sikre informasjonssystemer er avgjørende for Forsvarets operative evne. Informasjon skal deles og kommandoer gis raskt. Sikkerhetstrusler skal oppdages og stanses.
 • Riksrevisjonen har funnet mangler i informasjonssystemene Forsvaret bruker i operasjoner.
 • Dette er en av de mest alvorlige rapportene Riksrevisjonen har lagt frem. Begrunnelsen er at svakhetene kan få store konsekvenser for rikets sikkerhet
 • Selve rapporten er gradert etter reglene i sikkerhetsloven, men vi har utarbeidet en ugradert oppsummering.
 • Vi har hovedsakelig undersøkt perioden fra 2017 til 2020, altså forrige langtidsplan for forsvarssektoren.

Kritikknivå:

Svært alvorlig

Det er svært alvorlig at det er mangler ved informasjonssystemene Forsvaret bruker i operasjoner, både når det gjelder samvirke og sikkerhet. Dette kan få store konsekvenser.

Kritikknivå:

Alvorlig

 • Forsvarets evne til å oppdage og håndtere digitale angrep er begrenset i situasjoner med et økt trusselnivå.
 • Forsvaret bruker informasjonssystemer som ikke tilfredsstiller sikkerhetslovens krav.

Kritikknivå:

Sterkt kritikkverdig

 • Forsvaret har ikke god nok oversikt over og kunnskap om informasjonssystemene.
 • Forsvaret mangler et solid system for sikkerhetsstyring.
 • Forsvaret har i liten grad begrenset antall informasjonssystemer.
 • Forsvarsdepartementet, Forsvarsmateriell og Forsvaret møter ikke forventningene Stortinget stilte til IKT-portefølje, styring og organisering i forrige langtidsplan.

Gradert kritikk

Deler av Riksrevisjonens kritikk er gradert, inkludert kritikknivået. Det gjelder disse punktene:

 • Sårbarheter i sikkerheten gir risiko for svekket operativ evne.
 • Mangler i samvirket mellom ulike informasjonssystemer gir risiko for redusert effektivitet. Kan få betydning ved økt konfliktnivå hvis tid er avgjørende.

Konklusjoner

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler at Forsvarsdepartementet

 • følger opp at Forsvaret får en fullstendig oversikt over informasjonssystemene de bruker i operasjoner, og bruker oversikten til å styre og investere på IKT-området
 • sørger for at Forsvaret og Forsvarsmateriell begrenser antallet informasjonssystemer
 • legger til rette for at Forsvaret kan utnytte kapasiteten i nytt forsvarsmateriell raskere
 • følger opp at Forsvaret styrker sikkerhetsstyringen og ivaretar informasjonssikkerheten

Vi anbefaler også at Forsvarsdepartementet

 • styrker Forsvarets evne til å oppdage og stanse digitale angrep
 • sørger for nødvendig fremdrift og gevinstrealisering i IKT-programmene Mime og MAST
 • avklarer ansvaret mellom etatene i forsvarssektoren
 • sikrer nødvendig IKT-kompetanse i sektoren

Gradert rapport, ugradert oppsummering

Rapporten om Forsvarets informasjonssystemer er gradert på nivået «KONFIDENSIELT» etter reglene i sikkerhetsloven. Det betyr at rapporten ikke er offentlig av hensyn til rikets sikkerhet. I dialog med Forsvarsdepartementet, som er informasjonseier, har vi utarbeidet en ugradert versjon av Dokument 3:3 (2022─2023) ─ en oppsummering av rapporten. Graderte opplysninger er fjernet og en del informasjon er skrevet om slik at informasjonen kan offentliggjøres. Dette gjelder også deler av Riksrevisjonens kritikk. Oppsummeringen gir et relativt fullstendig bilde av saken, selv om vi ikke kan gå ut med alle detaljer.

Stortinget har behandlet undersøkelsen

Vi overleverte undersøkelsen til Stortinget 4. oktober 2022. De behandlet den 18. april 2023.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Forsvar/sikkerhet/beredskap Digitalisering/ikt

Spørsmål?

Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Kommunikasjonssjef

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no
Bilde av Aleksander Åsheim

Aleksander Åsheim

Ekspedisjonssjef

945 07 619 aas@riksrevisjonen.no