Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:10 (2022–2023) / Offentliggjort Stortingets økonomiske ordninger til representanter

Vår undersøkelse av de økonomiske ordningene for stortingsrepresentanter avdekker betydelige feil. Hovedårsaker er svikt i forvaltning, informasjon og kontroll, og manglende oppmerksomhet om eget ansvar.

Kort bakgrunn

6. januar 2022 ga Stortinget Riksrevisjonen i oppdrag å iverksette særlige undersøkelser av saker som gjelder stortingsrepresentantenes økonomiske ordninger. Oppdraget kom i kjølvannet av medias avsløringer om pendlerboliger og etterlønn for stortingsrepresentanter. 

Les mer om oppdraget på stortinget.no

Vi har sett på disse ordningene og tidsperiodene:

 • Fratredelsesytelse og etterlønn: Undersøkt enkeltrepresentanter i perioden 2012 til 2021.
 • Pendlerboliger: Undersøkt enkeltrepresentanter i perioden 2009 til 2021.
 • Reiseutgifter: Systemanalyse, inkludert stikkprøver, for perioden 2018 til 2022.

Vi har også undersøkt hvordan Stortingets presidentskap og administrasjon har forvaltet ordningene.

Overordnet vurdering

Sterkt kritikkverdig

 • Ikke tilfredsstillende
 • Kritikkverdig
 • Sterkt kritikkverdig

Riksrevisjonens samlede inntrykk er at

 • Stortingets presidentskap ikke har hatt tilstrekkelig kontroll på at ordningene har blitt forvaltet på en tilfredsstillende måte
 • Stortingets administrasjon har forvaltet regelverk, informasjon og kontroll på en svært mangelfull måte
 • flere av stortingsrepresentantene ikke har vært oppmerksomme på hvilket selvstendig ansvar som ligger i å benytte seg av de økonomiske ordningene

Konsekvensen av dette er at det har skjedd betydelige feil i forvaltningen av ordningene. Riksrevisjonen konstaterer at dette har ført til det Stortingets presidentskap beskriver som en tillitskrise for Stortinget som institusjon.

Vi mener også at disse enkeltdelene er sterkt kritikkverdig:

 • Flere av landets folkevalgte har ikke overholdt opplysningsplikten og har derfor mottatt for mye fratredelsesytelse og/eller etterlønn.
 • Stortingets presidentskap og Stortingets administrasjon har ikke sikret større klarhet i regelverket for fratredelsesytelse og etterlønn, over tid.
 • Stortingets administrasjon har ikke fulgt opp om de som har mottatt fratredelsesytelse og etterlønn, har hatt annen inntekt i ytelsesperioden, og om ytelsen har blitt korrekt avkortet.
 • Stortingets presidentskap har ikke i kraft av sitt overordnede ansvar for administrative saker, sikret en bedre forvaltning av de undersøkte økonomiske ordningene.

Kritikkverdig

 • Ikke tilfredsstillende
 • Kritikkverdig
 • Sterkt kritikkverdig

Det er kritikkverdig at

 • Stortingets administrasjon ikke, gjennom riktig informasjon og veiledning, har sikret at representantene har forstått regelverket for på en korrekt måte
 • relevant dokumentasjon ikke er oppbevart for å ivareta rettighetene til representantene og sikre at etterkontroll kan gjennomføres på en betryggende måte

Ikke tilfredsstillende

 • Ikke tilfredsstillende
 • Kritikkverdig
 • Sterkt kritikkverdig

Det er ikke tilfredsstillende at Stortingets administrasjons kontroll av reiseregninger har vært mangelfull.

Konklusjoner

Anbefalinger

Vi anbefaler at Stortingets presidentskapet i kraft av sitt overordnede ansvar for administrative saker sikrer

 • klarhet i regelverk om Stortingets økonomiske ordninger til representantene
 • at representantene får riktig og hensiktsmessig informasjon og veiledning om hvordan regelverket skal forstås
 • at Stortingets administrasjonen følger opp og kontrollerer bruken av pendlerboligordningen
 • at Stortingets administrasjon følger opp de som mottar fratredelsesytelse og etterlønn, og sikrer at ytelsene blir korrekt avkortet
 • at relevant dokumentasjon blir oppbevart for å ivareta rettighetene til representantene, og sikre at etterkontroll kan gjennomføres på en betryggende måte

Kollegiets medlem Lønnum anbefaler i tillegg

 • at Stortinget gjør en fornyet vurdering av om det er hensiktsmessig at Stortinget har egne former for ytelser knyttet til kortvarig eller lengre bortfall av arbeidsinntekt enn dem som ellers følger av folketrygdloven
 • dersom Stortinget opprettholder egne ordninger for Stortingsrepresentanter som fratrer/ikke blir gjenvalgt, anbefales det at en under utforming av reglene innhenter grundig kvalitetskontroll for å sørge for at det er konsistens og presisjon i regelverket i seg selv, og at avvik fra øvrig lovgivning og praksis gjøres tydelig

Behandlet av Stortinget

Vi leverte undersøkelsen til Stortinget 27. april 2023. De behandlet den 15. juni.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Offentlig forvaltning

Spørsmål?

Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Pressekontakt

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no