Hopp til hovedinnhold

Administrativ rapport 1 (2022–2023) / Offentliggjort Gjennomføringen av byggetrinn 1 Nytt regjeringskvartal

Dette er en administrativ rapport. Det betyr at den ikke sendes Stortinget til behandling som egen sak. Rapporten viser at selv om flere tiltak er kuttet og flyttet ut av byggetrinn 1, er det per februar 2023 er uvisst om byggetrinn 1 blir gjennomført innenfor gjeldende kostnadsramme.

Målet med revisjonen har vært å kontrollere om Kommunal- og  distriktsdepartementet sikrer at byggetrinn 1 Nytt regjeringskvartal gjennomføres i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger.

Konklusjoner

  • Det har påløpt store kostnadsøkninger i byggetrinn 1 siden byggestart. For å håndtere dette har Kommunal- og distriktsdepartementet vedtatt en rekke kutt. De har også flyttet flere tiltak til senere byggetrinn. Byggetrinn 1 blir derfor gjennomført med et mindre omfang enn det som lå til grunn da Stortinget vedtok kostnadsrammen.
  • Kommunal- og distriktsdepartementet har informert Stortinget om at tiltak er kuttet eller flyttet til senere byggetrinn. Departementet har ikke informert om alle tiltakene dette gjelder, selv om enkelte av disse eksplisitt ble omtalt da Stortinget vedtok kostnadsrammen for byggetrinn 1. Hvilke konsekvenser utsatte tiltak vil ha for totalkostnaden til Nytt regjeringskvartal, er under utredning.
  • Selv om flere tiltak er kuttet og flyttet ut av byggetrinn 1, vurderer vi at det per februar 2023 er uvisst om byggetrinn 1 blir gjennomført innenfor gjeldende kostnadsramme. I en ekstern kvalitetssikring blir den gjenstående usikkerheten vurdert som større enn hva Statsbygg gjør i sin analyse fra september 2022. Kvalitetssikringen av denne analysen anbefaler en kostnadsramme som er 900 millioner kroner høyere enn gjeldende kostnadsramme.
  • Kommunal- og distriktsdepartementet har så langt ivaretatt sitt styringsansvar overfor Statsbygg. Underveis i gjennomføringen av byggetrinn 1 har det vært en kontinuerlig utbedring av beslutningsgrunnlag, statusrapportering og godkjenningsprosesser.
  • Kommunal- og distriktsdepartementet har informert Stortinget om at den økonomiske situasjonen til prosjektet er utfordrende, og at det er mulig at departementet vil be om en økning i kostnadsrammen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2023.

Ikke sendt til Stortinget

Dette er en administrativ rapport. Det betyr at den ikke sendes Stortinget til behandling som egen sak. Kontroll- og konstitusjonskomiteen får den til orientering, sammen med aktuelle fagkomiteer, departementer, berørte etater og andre interessenter.

Kategorier: Offentlig forvaltning

Spørsmål?

Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Kommunikasjonssjef

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no
Bilde av Tor Digranes

Tor Digranes

Ekspedisjonssjef

970 10 143 tod@Riksrevisjonen.no