Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:16 (2023−2024) / Offentliggjort Gjennomføring av materiellinvesteringer i forsvarssektoren

Det tar altfor lang tid før investeringer i nytt forsvarsmateriell gir operativ effekt. I dagens sikkerhetspolitiske situasjon er det alvorlig. Det er en forutsetning for å nå ambisjonene i den nye langtidsplanen at forsvarssektoren evner å anskaffe nytt materiell raskere.

Kort bakgrunn

 • Vi har undersøkt hvordan investeringer i nytt forsvarsmateriell ble gjennomført.

 • Vi har i hovedsak sett på perioden 2020 til 2023, men vi har også sett på investeringsprosjekter som starter før dette og på prosjekter som fortsatt pågår. 

 • Tidligere undersøkelser viser at forsvarssektoren har hatt store utfordringer med materiellinvesteringer.

 • Den nye langtidsplanen for Forsvaret legger opp til at sektoren skal anskaffe mye nytt materiell fremover, blant annet nye ubåter, fregatter, maritime helikoptre og nytt luftvern.

 • Forsvarsdepartementet er øverste ansvarlig, Forsvarsmateriell gjennomfører anskaffelsene mens Forsvaret eier og bruker materiellet.

Overordnet vurdering

 • Ikke tilfredsstillende
 • Kritikkverdig
 • Sterkt kritikkverdig

Svakhetene i gjennomføringen av materiellinvesteringer i forsvarssektoren har samlet sett svekket måloppnåelsen av bevilgningene og ført til at Forsvaret ikke har oppnådd den operative evnen som er forutsatt.  

Vi vurderer svakhetene, og det faktum at mange av forholdene har vært kjent over tid uten at Forsvarsdepartementet har klart å løse disse, som sterkt kritikkverdig.  

En forutsetning for å nå ambisjonene i den nye langtidsplanen er at sektoren evner å utbedre svakhetene i investeringsprosessene.

Konklusjoner

Anbefalinger 

Riksrevisjonen anbefaler at Forsvarsdepartementet  

 • legger til rette for raskere og mer effektive anskaffelser av materiell som bidrar til at Forsvaret oppnår operativ evne som forutsatt
 • sikrer at investeringsprosjektene får realistiske styringsrammer 
 • sørger for bedre kunnskap om hva det koster å drifte materiellet før en investering besluttes, og etter at materiellet er tatt i bruk
 • sammen med Forsvaret og Forsvarsmateriell sørger for tilstrekkelig samordning av prosjekter som er avhengige av hverandre, for å få full operativ effekt 
 • vurderer et felles verktøy for sektoren for prosjektoppfølging og porteføljestyring som bedre understøtter investeringsprosessen 
 • i dialog med Forsvaret og Forsvarsmateriell vurderer ytterlige tiltak for å sikre tilstrekkelig kapasitet og nødvendig fagkompetanse til å planlegge og gjennomføre materiellinvesteringer 
 • viderefører arbeidet med å tydeliggjøre roller, ansvar og myndighet for å sikre god samhandling og en helhetlig styring av investeringsområdet i sektoren

Til behandling i Stortinget

Vi leverte undersøkelsen til Stortinget 20. juni 2024. De fikk også et gradert vedlegg med eksempler fra konkrete pågående investeringsprosjekter. Vedlegget er sikkerhetsgradert på nivået «BEGRENSET» etter reglene i sikkerhetsloven. Det er ikke offentlig av hensyn til rikets sikkerhet.

Følg saken videre på stortinget.no
Kategorier: Forsvar/sikkerhet/beredskap

Spørsmål?

Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Kommunikasjonssjef

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no
Bilde av Aleksander Åsheim

Aleksander Åsheim

Ekspedisjonssjef

945 07 619 aas@riksrevisjonen.no