Hopp til hovedinnhold

Samarbeid har gitt bedre revisjon i Zambia

Samarbeid har gitt bedre revisjon i Zambia

Oslo Economics har evaluert vårt institusjonssamarbeid med riksrevisjonen i Zambia. Evalueringen viser at institusjonssamarbeidet er en svært kostnadseffektiv måte å drive kapasitetsutvikling hos søsterorganisasjoner på, og har levert betydelige resultater. Samarbeidet har bidratt til betydelig forbedring av revisjon av gruvesektoren og sikkerheten i den zambiske statens IKT-systemer. – Vi kan være stolte av hva vi har oppnådd i samarbeidet med riksrevisjonen i Zambia, sier revisjonsråd Jens Gunvaldsen.

Publisert 07.01.2022

Den zambiske riksrevisjonen har en viktig rolle i å kontrollere at offentlige midler blir brukt og forvaltet på en god måte. Derfor kan selv små, institusjonelle forbedringer ha betydelig samfunnsmessig innvirkning. Evalueringen fra Oslo Economics gir viktige læringspunkter for å forbedre vårt internasjonale engasjement og samarbeid med riksrevisjoner i svakere demokratier.

Vi har samarbeidet med den zambiske riksrevisjonen for å forbedre ressursbruken og forvaltningen av statlige midler i landet. For å oppnå dette har vi jobbet innenfor fire områder:

 • Revisjon av utvinningsindustri/Audit of Extractive Industries
 • Forvaltningsrevisjon/Performance Audit
 • IKT-revisjon/IT Audit
 • Annet - IKT-teknisk, kvalitetssikring

Våre ansatte har i kortere perioder har jobbet med sine zambiske kolleger i Lusaka, Zambia. Her har de jobbet med

 • planlegging og kompetanseheving i forkant av revisjoner
 • gjennomføring av feltarbeid, intervjuer og andre revisjonsaktiviteter
 • vært med på avslutningsfasen av revisjoner.

I tillegg har vi hatt revisorer som har deltatt på høringer i forbindelse med rapportering av revisjoner. Noe av samarbeidet har også handlet om strategiske spørsmål, som faglig samarbeid og dialog med andre organisasjoner som støtter den zambiske riksrevisjonen.

Samarbeid mellom søsterorganisasjoner

I vårt samarbeid med den zambiske riksrevisjonen, vektlegger vi samarbeid mellom kollegaer i søsterorganisasjoner. Vi har ikke støttet den zambiske riksrevisjonen på andre måter enn med våre ansattes kompetanse og tid.

Oslo Economics’ evaluering konkluderer med at vårt bidrag har vært relevant innenfor alle områder. Samarbeidet har vært spesielt effektivt for å forbedre revisjonen av utvinningssektoren samt informasjonsteknologi.

Ønsker du å lese hele rapporten fra Oslo Economics? Kontakt Geir Ambro

Riksrevisjonens bistandsarbeid

Godt styresett og bekjempelse av korrupsjon er høyt prioriterte satsingsområder innenfor norsk og internasjonal bistand. En uavhengig og faglig sterk ekstern revisjon kan gi et viktig bidrag til disse områdene.

Vårt bistandsarbeid skal styrke riksrevisjoners gjennomslagskraft for å bedre forvaltningen av fellesskapets ressurser.

Vårt mål er å bidra til kapasitetsutvikling i andre lands riksrevisjoner gjennom et bredt og langsiktig institusjonelt samarbeid. Institusjonelt samarbeid vil si å fokusere på:

 • samarbeid mellom to organisasjoner innenfor samme fagfelt med tilsvarende oppgaver og mandat
 • forutsigbarhet og etablering av gjensidig tillit gjennom langsiktig samarbeid
 • identifiserte behov til partnerorganisasjonen og dens strategiske planer
 • et bredt institusjonelt samarbeid og læring i hele organisasjonen og gjensidig læring.