Hopp til hovedinnhold

Dokument 1 ((2000–2001)) / Offentliggjort Årlig revisjon og kontroll for budsjettåret 1999

For 1999 har vi rapportert 37 saker til Stortinget. Vi kunne ikke godkjenne regnskapene for Ila landsfengsel og sikringsanstalt, Norges veterinærhøgskole, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Rikshospitalets Apotek og Radiumhospitalets apotek.

Beregning av pensjoner

I tilknytning til revisjonen av Rikstrygdeverkets regnskap og regnskapet til Statens pensjonskasse er det påvist en rekke feil og mangler når det gjelder beregning av pensjoner, både i Statens pensjonskasse og i Folketrygden.

Feilene har medført tildels betydelige feilutbetalinger. Det er vanskelig for den enkelte å kontrollere om pensjonsutbetalingen er riktig, vi ser derfor svært alvorlig på dette.

Feilene kan generelt knyttes til svakheter i system og rutiner, bl.a. har datasystemene ikke ønsket funksjonalitet, men det er også
påvist svakheter i manuelle rutiner.

Pensjonsberegningen er basert på et komplisert regelverk, og i noen tilfeller kan feilene også skyldes mangelfull kompetanse.

Kategorier: Offentlig forvaltning