Administrativ rapport (2016-2017) / Offentliggjort Undersøkelse av arbeidet med å sikre godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene

Klima- og miljødepartementet har benyttet seg av de virkemidlene som er tilgjengelig for å skape mulighet for samordning og medvirkning, men har ikke lagt godt nok til rette for det regionale planarbeidet.

Funn

Mangelfull deltakelse

  • Norge er delt inn i 18 vannregioner med grenser som følger nedbørfeltenes grenser. Organiseringen gir kommunale og regionale plan- og sektormyndigheter anledning til å samarbeide og ta viktige avgjørelser om vannmiljøet og hvordan vannressursene skal brukes.
  • Undersøkelsen viser imidlertid at de fleste kommunene ikke har prioritert arbeidet høyt nok.
  • Der kommunene ikke har prioritert arbeidet, har fylkeskommunen alene hatt ansvaret for å drive fram både de lokale og regionale prosessene.
  • Regionale sektormyndigheter har deltatt for lite i utarbeidelsen av sentrale analyser og dokumenter, selv om det stilles krav om dette etter lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).

Beslutninger på svakt kunnskapsgrunnlag

  • Miljødirektoratet har satt i gang overvåkingsprogrammer etter hvert som det har fått midler til dette.
  • Omfanget av overvåkingen og den geografiske fordelingen av prøvestasjonene er langt fra det som vurderes tilstrekkelig for å dekke kravene i vannforskriften.
  • Det manglende datagrunnlaget innebærer at svært mange vannforekomster ikke kan få iverksatt tiltak før ytterligere kartlegging, selv om de har behov for dette.

Utfordringer med å samordne

  • Gjennom de etablerte utvalgene regionalt og kommunalt er det meningen at sektormyndighetene skal bidra med fastsettelsen av mål og lage forslag til tiltak.
  • Undersøkelsen viser imidlertid at det er utfordringer med å samordne sektormyndighetenes virkemidler for å nå målene i vannforskriften.
  • Undersøkelsen viser også at det gjenstår en del arbeid for å avklare hvordan eksisterende krav for utslippstillatelser fra landindustri skal samordnes med kravene i vannforskriften.

Bakgrunn

Norge vurderes å være blant de landene i Europa med best vannmiljø. Vannkraftutbygging, sur nedbør, avrenning fra næringssalter fra jordbruk og spredte avløp samt utslipp av næringsstoffer og organiske stoffer fra de mange oppdrettsanleggene langs den norske kysten, utgjør imidlertid vesentlige påvirkninger i vannmiljøet.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere hvordan Klima- og miljødepartementet legger til rette for å oppnå målet om godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene. Videre skulle undersøkelsen belyse årsaker til eventuell manglende måloppnåelse.

Ikke sendt til Stortinget

Dette er en administrativ rapport. Det betyr at den ikke sendes Stortinget til behandling som egen sak. Kontroll- og konstitusjonskomiteen får den til orientering, sammen med aktuelle fagkomiteer, departementer, berørte etater og andre interessenter.

Kategorier: Miljø