Dokument 3 Alexander Kielland-ulykken

Riksrevisjonen skal undersøke hvordan de ansvarlige myndighetene har ivaretatt ansvaret sitt etter Alexander Kielland-ulykken. Resultatet vil trolig foreligge i løpet av våren 2021.

Offentliggjøres 16. februar 2021 kl. 12.00

Riksrevisjonen skal undersøke hvordan de ansvarlige myndighetene har ivaretatt ansvaret sitt etter Alexander Kielland-ulykken. Resultatet vil trolig foreligge i løpet av våren 2021.

Vi vet ikke den nøyaktige datoen for offentliggjøring før senere i prosessen. 

Stortinget har gitt oss et oppdrag

Riksrevisjonen er Stortingets kontrollorgan, og i denne saken har de bedt oss om å gjennomføre en undersøkelse av Alexander Kielland-ulykken. Stortinget har gitt oss oppdraget, men vi bestemmer hvordan undersøkelsen skal gjennomføres.

I oppdraget ber Stortinget oss om å "undersøke hvordan myndighetene har ivaretatt sitt ansvar når det gjelder:

 • Gransking og klargjøring av årsakene til at Alexander L. Kielland-ulykken inntraff, og om granskingen har kartlagt ansvarsforholdene rundt ulykken tilstrekkelig.
 • Oppfølging av anbefalinger fra granskingsarbeidet, herunder implementering av tiltak for å forebygge og forhindre nye ulykker
 • Oppfølging av de etterlatte og overlevende."

Du kan lese Stortingets vedtak her.

Rammene for undersøkelsen

Vi har fått et mandat fra Stortinget om å undersøke hvordan myndighetene har ivertatt sitt ansvar innenfor områdene.

Vår oppgave er å undersøke og å trekke ut noen hovedfunn. Når vi har overlevert vår rapport, er det Stortinget som fatter vedtak på bakgrunn av denne.

Hva skjer når?

Vi planlegger å bruke den tiden vi vanligvis bruker på en undersøkelse, som er omtrent et år. Det betyr at vi trolig legger fram undersøkelsen for Stortinget våren 2021.

Undersøkelsen er omfattet av utsatt offentlighet, som vil si at vi ikke kan si noe om innholdet i undersøkelsen før den er overlevert til Stortinget.

Fasene i undersøkelsen

 • Planleggingsfasen

  Denne fasen er gjennomført og vi har nedsatt en arbeidsgruppe og lagt en tidsplan. Vi har henvendt oss til en rekke departementer, underliggende virksomheter, Riksarkivet og enkelte private aktører for å få en oversikt over arkivmateriale. Vi har gått gjennom en del skriftlig materiale, blant annet stortingsdokumenter, avisartikler, bøker, tips og forskningslitteratur. Vi har også snakket med personer som har god kjennskap til ulykken og sikkerhet i petroleumssektoren. Vi har utarbeidet revisjonskriterier for undersøkelsen og berørte departement har fått disse til uttalelse.

 • Gjennomføring av undersøkelsen

  Selve undersøkelsen startet i desember 2019 og vi går nå gjennom fakta i saken. Vi skal blant annet analysere et omfattende arkivmateriale om ulykken, inkludert myndighetenes oppfølging før og etter. Vi planlegger også å intervjue en rekke involverte personer og skal gjennomføre en spørreundersøkelse blant overlevende og etterlatte. De viktigste funnene og våre konklusjoner blir sammenfattet i en rapport. Til slutt behandles rapporten av vårt kollegium (styre).

 • Offentliggjøring våren 2021

  Vi overleverer rapporten til Stortinget, sammen med myndighetenes kommentarer og Riksrevisjonens sluttbemerkninger. Etter at rapporten er presentert for Stortinget, legger vi den ut på nettsidene våre.

Tips oss

Har du relevante tips til denne saken, send dem til oss via vår tipskanal. Du kan tipse oss anonymt. Vi svarer ikke på tips, men alle innspill blir vurdert og relevante innspill tar vi med oss i undersøkelsen.

Vår tipskanal
Kategorier: Offentlig forvaltning

Spørsmål?

Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Pressekontakt

990 39 479 Siri-Bentserud.Wingerei@riksrevisjonen.no