Dokument 3 Revisjon av stortingsrepresentantenes økonomiske ordninger og Stortingets administrasjon

Riksrevisjonen undersøker stortingsrepresentantenes bruk av pendlerboliger, fratredelsesytelse, etterlønn og reiseutgifter, i tillegg til administrasjonens rolle. Vi ser på fem problemstillinger ─ det lengste vi går tilbake, er 2009. Vi planlegger å offentliggjøre rapporten i første kvartal 2023.

Hva skal vi se på?

Dette er et oppdrag vi har fått fra Stortinget, men vi bestemmer selv hvordan undersøkelsen skal gjennomføres. 

Vi har valgt å undersøke disse fem problemstillingene:

  • Pendlerboliger: Har stortingsrepresentantene fått pendlerboliger i tråd med regelverket? Vi undersøker perioden fra og med stortingsvalget 2009 og frem til stortingsvalget 2021.
  • Fratredelsesytelse: Har stortingsrepresentantene fått fratredelsesytelse i tråd med regelverket? Vi ser på perioden fra 2012 til 2021.
  • Etterlønn: Har stortingsrepresentantene fått etterlønn i tråd med regelverket? Også her ser vi på perioden fra 2012 til 2021.
  • Reiseutgifter: Har Stortinget og Stortingets administrasjon etablert et tilstrekkelig system for kontroll av stortingsrepresentantenes dekning av reiseutgifter? Vi undersøker stortingsperioden 2017 til 2021.
  • Forvaltning av ordningene: Har Stortinget og Stortingets administrasjon forvaltet de økonomiske ordningene for stortingsrepresentanter i tråd med regelverket? Vi undersøker forvaltningen av pendlerboligordningen, fratredelsesytelse, etterlønn og dekning av reiseutgifter. Hvis vi finner svakheter ved internkontrollen, er det også aktuelt å undersøke forvaltningen av andre ordninger, inkludert stortingsrepresentantenes bruk av disse.

Vi tar utgangspunkt i stortingsrepresentanter og varaer som har møtt over 100 dager på Stortinget. Det betyr at undersøkelsen omfatter hvordan rundt 500 representanter har brukt en eller flere av de økonomiske ordningene.

Når kommer resultatet?

Undersøkelsen skal resultere i en samlet rapport hvor vi presenterer våre konklusjoner, kritikk og anbefalinger. Da Stortinget ga oss dette oppdraget sa vi at undersøkelsen trolig ville være klar i løpet av høsten 2022. Vi ser nå at arbeidet kommer til å ta noe lengre tid. Resultatet blir etter planen offentlig i løpet av første kvartal 2023. 

Riksrevisjonens pågående undersøkelser er omfattet av regler om utsatt offentlighet. Det betyr at vi ikke kan si noe om innholdet i undersøkelsen før resultatet foreligger.

Hva blir offentlig?

Da Stortinget ga oss oppdraget understreket de at Riksrevisjonen må sikre de berørtes rettssikkerhet. Det inkluderer retten til å få informasjon om egen sak, muligheten til å fortelle sin egen versjon og etterprøvbarhet. Dette tar vi på alvor.

Samtidig er bruken av stortingsrepresentantenes økonomiske ordninger en sak svært mange er opptatt av. Det stiller høye krav til offentlighet.

Rapporten vil bli offentlig. Det kan inkludere

  • informasjon om hvilke økonomiske ytelser den enkelte stortingsrepresentant har fått og på hvilke betingelser
  • navnet på nåværende eller tidligere stortingsrepresentanter som eventuelt har brutt regelverket

Intervjuer med enkeltrepresentanter blir en viktig informasjonskilde for oss. I utgangspunktet blir ikke selve referatet fra intervjuet offentlig, men informasjon fra intervjuene vil bli offentliggjort i rapporten.

Det er i tråd med vanlig praksis for Riksrevisjonens undersøkelser og kan karakteriseres som revisjonens kildevern. Vi må likevel vurdere meroffentlighet i hvert enkelt tilfelle, i tråd med reglene i offentlighetsloven.

Hvis det blir nødvendig for Riksrevisjonen å formidle taushetsbelagt informasjon til Stortinget, kommer vi til å gjøre det i vedlegg til rapporten som blir unntatt offentlighet.

Hvorfor undersøker vi dette?

Gjennom 2021 har det vært et kritisk søkelys på stortingsrepresentantenes økonomiske ordninger, og mye tyder på at systemet ikke fungerer etter hensikten. Det er uheldig for demokratiet. Derfor er det viktig å kontrollere systemet og høsten 2021 besluttet Riksrevisjonen å starte en egen undersøkelse. 6. Januar 2022 ga Stortinget oss i tillegg et formelt oppdrag.

Det gjennomføres for tiden flere andre granskninger. Vi innhenter rapporten fra advokatfirmaet Grette og planen for den uavhengige granskingen for å unngå unødvendig overlappende kontroller. Vi vil også kunne ha dialog med blant andre - eksempelvis politiet - underveis i revisjonen, men vi understreker at vi jobber helt uavhengig.

Riksrevisjonen er ekstern revisor for Stortingets administrasjon og reviderer regnskapene deres hvert år. I tillegg har vi anledning til å sette i gang egne undersøkelser på områder med høy risiko, og Stortinget har altså anledning til å pålegge oss å undersøke særskilte saker.

Kommende rapporter

Undersøkelsene våre er omfattet av regler for utsatt offentlighet. Det vil si at vi ikke kan si noe om innholdet i undersøkelsen før den er overlevert til Stortinget.

Kategorier: Offentlig forvaltning

Spørsmål?

Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Pressekontakt

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no
Bilde av Stian Fjelldal

Stian Fjelldal

Kommunikasjonsrådgiver

915 43 760 sfj@riksrevisjonen.no