Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:5 (1998–1999) / Offentliggjort Undersøkelse vedrørende styring og samordning av IT-virksomheten i justissektoren

IT-enhetene innen justissektoren mener det har vært manglende koordinering, uklare signaler og mangelfull overordnet styring fra departementets side.

  • Ressursene i straffesakskjeden er bundet til den enkelte etat, det vil si politi- og lensmannsetaten, domstolene og kriminalomsorgen.
  • Det synes som om fagavdelingene i departementet i stor grad har vært opptatt av resultatene innen egen sektor, og i mindre grad av samordning på tvers av sektorene.
  • Få av vedtakene i IT-strategien for Justisdepartementet 1993–96 ble gjennomført i perioden, og at mye ressurser er gått til oppgaver som ikke var med i strategien.
  • Målet om kostnadseffektivitet og kvalitet er heller ikke presisert og konkretisert i form av hensiktsmessige resultatkrav i tildelingsbrevene.
Kategorier: Digitalisering/ikt Offentlig forvaltning