Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:12 (2009–2010) / Offentliggjort Undersøkelse av måloppnåelse og styring i jordbruket

Det er vesentlige utfordringer knyttet til å nå Stortingets mål om å opprettholde et aktivt og variert jordbruk over hele landet. Flere av jordbrukets miljømål er ikke nådd.

Landbruks- og matdepartementet må i større grad synliggjøre de prioriteringer og avveiinger som ligger til grunn for dagens forvaltning, særlig der det er konflikter mellom ulike mål.

Funn

  • Risiko for ikke å opprettholde et aktivt og variert jordbruk over hele landet
  • Matproduksjonen innenfor målet
  • Varierende grad av måloppnåelse for produksjonen av fellesgoder
  • Mangelfull operasjonalisering av mål for jordbruksområdet
  • Svakheter i departementets system for informasjonsinnhenting
  • Manglende vurdering av resultater opp mot overordnede mål
  • Behov for økt målretting av virkemidlene
  • Fortsatt behov for forenkling av virkemiddelsystemet
  • Svakheter ved kontrollsystemene hos fylkesmannen og i kommunene
Kategorier: Landbruk/fiske