Administrativ rapport (2014–2015) / Offentliggjort Undersøkelse av gevinstrealisering i statlige ikt-prosjekter

Riksrevisjonen har undersøkt om statlige virksomheter jobber med gevinstrealisering i ikt-prosjekter.

Funn

  • Utgangspunktet for Kommunal- og moderniseringsdepartementets og Finansdepartementets virkemiddelbruk er at statlige virksomheter har et selvstendig ansvar for å realisere gevinster i egen sektor. Det er behov for å fremme bruken av disse virkemidlene.
  • Undersøkelsen tyder på at virksomhetene ikke har tilstrekkelig kompetanse innen gevinstrealisering og samfunnsøkonomiske analyser, og at virksomhetene ikke har god nok oppmerksomhet mot dette.
  • Kompetanse- og veiledningstilbudet til DFØ og Difi er frivillig og basert på etterspørsel. Statlige virksomheter har et selvstendig ansvar både for å benytte seg av dette tilbudet og for å sikre seg nødvendig kompetanse.

Anbefalinger

  • Kompetanse- og veiledningstilbudet til DFØ og Difi bør organiseres og dimensjoneres slik at virksomhetene får den nødvendige kompetansen til å kunne identifisere gevinster, styre og følge opp arbeidet med å realisere gevinster og gjennomføre målinger.
  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Difi bør derfor følge opp og gjennomføre de planlagte kompetanse- og veiledningstiltakene i Program for bedre styring og ledelse i staten 2014−2017.

Bakgrunn og mål

Formålet med undersøkelsen har vært å vurdere om statlige virksomheter arbeider systematisk og målrettet med gevinstrealisering av ikt-prosjekter, og hvordan Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Finansdepartementet bidrar i dette arbeidet.

Ikke sendt til Stortinget

Dette er en administrativ rapport. Det betyr at den ikke sendes Stortinget til behandling som egen sak. Kontroll- og konstitusjonskomiteen får den til orientering, sammen med aktuelle fagkomiteer, departementer, berørte etater og andre interessenter.

Kategorier: Digitalisering og ikt