Administrativ rapport (2017-2018) / Offentliggjort Undersøkelse av digitalisering i statlige virksomheter

Arbeidet med å fornye og forenkle offentlig virksomhet med digitalisering er for desentralisert og usystematisk.

Funn

Gevinster ved digitalisering blir i flere tilfeller ikke realisert

 • Arbeidet med digitalisering i statlige virksomheter har kommet langt.
 • Saksbehandlerne opplever fortsatt tungvinte arbeidsprosesser ved bruk av digitale fagsystemer.
 • De opplever også varierende datakvalitet og sporbarhet i tilknytning til saksbehandlingen.

Statlige virksomheter gjenbruker informasjon bare delvis

 • Statlige virksomheter gjenbruker informasjon bare delvis selv om behovet for gjenbruk er stort.
 • En betydelig andel av respondentene oppgir at informasjon som er aktuell for gjenbruk, ikke foreligger i digitalt format.

Det er svakheter ved anskaffelser og utvikling av ikt-løsninger

 • Mange ikt-ledere har ikke kjennskap til it-arkitekturprinsippene og it-standardene som gjelder i statlig sektor.
 • Det kan føre til at virksomhetene anskaffer og utvikler iktløsninger som ikke legger til rette for effektiv informasjonsflyt og nødvendige endringer i arbeidsprosesser.
 • It-arkitekturprinsippene og it-standardene er felles virkemidler for alt arbeid med ikt-utvikling og skal legge til rette for elektronisk samhandling mellom offentlige virksomheter og mellom offentlig sektor og samfunnet forøvrig.

De digitale fellesløsningene utnyttes ikke godt nok

 • Felles ikt-løsninger for å dekke like behov blir framhevet som et viktig effektiviseringstiltak i Prop. 1 S (2016–2017) Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
 • De mest sentrale fellesløsningene omtales som nasjonale felleskomponenter og kan ses på som byggeklosser som offentlige virksomheter kan dra nytte av i sine digitale tjenester.
 • Undersøkelsen viser at gevinstmulighetene som felleskomponentene gir, ikke blir realisert i stor nok grad.
 • Det kommer også fram at brukerne av de nasjonale felleskomponentene (tjenesteeierne) mener at finansiering er en av de største utfordringene for å ta i bruk felleskomponentene.

​Mål for undersøkelsen

Målet med undersøkelsen har vært å belyse hvordan statlig forvaltning ut fra Stortingets mål og forutsetninger utnytter digitale løsninger for å effektivisere arbeidsprosesser og saksbehandling og på den måten bidra til å gi bedre offentlige tjenester. Det har også vært et mål å peke på årsaker til at digitaliseringen i statsforvaltningen eventuelt har hatt svak framdrift.

Ikke sendt til Stortinget

Dette er en administrativ rapport. Det betyr at den ikke sendes Stortinget til behandling som egen sak. Kontroll- og konstitusjonskomiteen får den til orientering, sammen med aktuelle fagkomiteer, departementer, berørte etater og andre interessenter.

Kategorier: Digitalisering og ikt