Dokument 3:7 (2014–2015) / Offentliggjort Undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

Selv om det er forbedringer på mange områder, er det fremdeles svakheter i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Flere departementer mangler oversikt over risiko og sårbarhet i egne sektorer.

​Funn og anbefalinger

Alvorlige svakheter i utøvelsen av samordningsansvaret svekker samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet

 • Tre av ni departementer har i liten grad fulgt opp anbefalingene fra tidligere tilsyn utført av Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB).
 • Justis- og beredskapsdepartementets styring og oppfølging av fylkesmennenes beredskapsarbeid er mangelfull.
 • Det gjennomføres ingen systematisk evaluering og oppfølging etter øvelser og hendelser.

Det er svakheter ved Justis- og beredskapsdepartementets styring og oppfølging av DSB

 • Departementets styring av DSB har hovedsakelig vært aktivitetsbasert, sammenhengen mellom aktivitetskrav og overordnede mål har vært uklar.
 • Det har derfor i liten grad vært mulig å vurdere om DSB bidrar til mål- og resultatoppnåelse innen samfunnssikkerhet og beredskap.
 • Departementet etterspør i liten grad rapportering om ressursutnyttelse og har heller ikke informasjon om dette fra evalueringer av DSBs virksomhet.
 • DSB og departementet har helt ulike synspunkter på om styringsdialogen fungerer som forutsatt.

DSBs virksomhetsstyring bidrar i begrenset grad til god mål- og resultatoppnåelse

 • DSBs virksomhetsstyring er aktivitetsbasert, det stilles i liten grad interne krav til effektiv ressursbruk, og DSB utnytter i liten grad tilgjengelig informasjon til å videreutvikle virksomhetsstyringen.
 • Dette medfører at DSB har begrenset kunnskap om egen ressursbruk, om denne er effektiv, og om DSBs arbeid bidrar til ønskede samfunnsmessige effekter.

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler at Justis- og beredskapsdepartementet

 • forsterker oppfølgingen av gjennomførte tilsyn med eget og andre departementers beredskapsarbeid
 • sørger for at det er bedre samsvar mellom de faglige styringssignaler som gis, og de ressurser som stilles til disposisjon for fylkesmennene på beredskapsområdet
 • sikrer at læringspotensialet etter hendelser og øvelser kartlegges, utnyttes og formidles på en mer systematisk måte
 • klargjør ansvars- og rollefordelingen mellom departementet og DSB i praktiseringen av samordningsansvaret

Bakgrunn og mål for undersøkelsen

Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap handler om å verne samfunnet mot hendelser som kan true grunnleggende verdier og funksjoner og sette liv og helse i fare.

Målet med undersøkelsen har vært å undersøke i hvilken grad Justis- og beredskapsdepartementet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap tar hånd om sitt ansvar for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap på en effektiv måte og i samsvar med
Stortingets vedtak og forutsetninger.

Denne saken er ferdigbehandlet av Stortinget

Saken ble behandlet i Stortinget 18. juni 2015. Vi fulgte opp med en undersøkelse av arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap i 2017.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Forsvar, sikkerhet og beredskap