Del av dokument 3:2 (2015–2016) / Offentliggjort Undersøkelse av helseforetakenes aktivitetsutvikling innen dag- og døgnkirurgisk pasientbehandling

En dreining av aktivitet fra døgn- til dagbehandling kan gi mer effektiv ressursbruk og mulighet for å behandle flere pasienter uten økte kostnader. Valg av dag- eller døgnkirurgisk pasientbehandling skal baseres på medisinfaglige vurderinger av hva som er forsvarlig.

Funn

  • Helseforetakenes dagkirurgiske aktivitet har i liten grad økt etter 2010.
  • Dagens finansiering synes å ha bremset helseforetakenes satsing på dagkirurgi.
  • Helseforetakene har et uutnyttet potensial for å dreie den kirurgiske aktiviteten fra døgn- til dagbehandling.

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler at Helse- og omsorgsdepartementet 

  • vurderer å iverksette tiltak som i større grad stimulerer til kostnadseffektiv kirurgisk pasientbehandling innen rammen av hva som er medisinsk forsvarlig
  • og de regionale helseforetakene sørger for at kunnskapsbaserte tiltak, som sikrer mer ensartet og god faglig praksis for dagkirurgi, implementeres i helseforetakene
  • og de regionale helseforetakene sørger for at helseforetakene vurderer potensialet for dagkirurgi innen forskjellige kirurgiske fagområder, og iverksetter tiltak for å utnytte potensialet for dagkirurgi bedre. Det bør blant annet legges til rette for systematisk læring av helseforetakenes positive erfaringer knyttet til dagkirurgi

Bakgrunn og mål

Samsdata-rapportene for 2011 og 2013 indikerer at endringen i ISF-finansieringen i 2010 har ført til en økning i døgnaktivitet på bekostning av dagbehandling, særlig innen kirurgi. Videre viste Riksrevisjonens undersøkelse om effektivitet i sykehus at svært få sykehus hadde endret praksis fra døgn- til dagkirurgi etter 2009 for korsbåndsoperasjoner.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere helseforetakenes aktivitetsutvikling innen dag- og døgnkirurgi i perioden 2007–2014, og hvilke forhold som har påvirket utviklingen.

Denne saken er ferdigbehandlet av Stortinget

Saken ble behandlet i Stortinget 7. april 2016.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Helse Statlig eierskap