Hopp til hovedinnhold

Del av Dokument 3:2 (2017–2018) / Offentliggjort Undersøkelse av mål og indikatorer for måloppnåelse og effektiv drift i statlig heleide selskaper

Siden 2006 har de statlige selskapene vært inndelt i fire kategorier. Kategori 3 omfatter selskaper der staten har forretningsmessige mål og andre spesifikt definerte, samfunnsmessige, mål med eierskapet. Kategori 4 omfatter selskaper der staten har sektorpolitiske mål. Departementene har ikke fulgt opp selskapene i disse kategoriene godt nok.

Funn

  • For de fleste selskapene der staten har forretningsmessige og andre spesifikt definerte mål med eierskapet (kategori 3), baserer departementene sine vurderinger av samfunnsmessige effekter hovedsakelig på selskapenes finansielle resultater.
  • Departementene har for mange av selskapene der staten har sektorpolitiske mål med eierskapet (kategori 4), gitt lite tydelige forventninger til selskapenes sektorpolitiske mål.
  • De fleste styrene i kategori 4-selskapene setter egne mål for selskapets sektorpolitiske oppgaver, mens færre setter mål for effektiv drift.
  • Departementene stiller i liten grad krav til innholdet i kategori 4-selskapenes rapportering om oppnåelse av sektorpolitiske mål og effektiv drift.

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler at

  • departementene i eierdialogen gir tydeligere uttrykk for sine forventninger til hva selskapene skal oppnå av samfunnsmessige effekter eller sektorpolitiske mål for at statens mål med eierskapet skal nås
  • departementene overfor selskaper i kategori 3 stiller tydeligere forventninger til selskapenes samfunnsmessige effekter og krav til at selskapene i sin rapportering viser hvordan den forretningsmessige virksomheten ivaretar de samfunnsmessige effektene som staten ønsker med eierskapet
  • departementene overfor kategori 4-selskapene setter egne forventninger til selskapenes sektorpolitiske mål og effektiv drift for å sikre at selskapenes virksomhet bidrar til å nå målene som ligger til grunn for statens eierskap, og følger opp at styrene utarbeider mål og indikatorer som dekker statens mål med eierskapet, og rapporterer om disse
  • de tverrdepartementale foraene benyttes til erfaringsutveksling og koordinering for å sikre at alle departementene har tilstrekkelig kompetanse til å utfordre styrene og selskapene på om de mål som er satt for virksomheten, bidrar til å ivareta målene som staten har lagt til grunn for eierskapet

Bakgrunn og mål

Flere av Riksrevisjonens tidligere undersøkelser har vist at staten i liten grad benytter eierdialogen til å følge opp de samfunnsmessige effektene eller den sektorpolitiske måloppnåelsen som ligger til grunn for eierskapet. Undersøkelsene har også vist at det er behov for å styrke selskapenes arbeid med å fastsette mål og indikatorer som gjør det mulig å vurdere måloppnåelse og effektiv drift.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om heleide selskaper der staten har en samfunnsmessig begrunnelse for eller et sektorpolitisk mål med eierskapet, benytter mål og indikatorer for måloppnåelse og effektiv drift og rapporterer med bakgrunn i disse. Videre er det vurdert i hvilken grad departementene følger opp og vurderer samfunnsmessige effekter eller sektorpolitisk måloppnåelse og effektiv drift i selskapene.

Denne saken er ferdigbehandlet av Stortinget

Saken ble behandlet i Stortinget 22. mars 2018.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Statlig eierskap