Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:2 (2017–2018) / Offentliggjort Kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2016

Ansatte i helseforetakene rapporterer i liten grad om bierverv. Det er stor grad av underrapportering i alle helseforetakene. Ulik forståelse og praktisering av regelverket er problemer som har vedvart over tid. Dette har blitt tatt opp av Riksrevisjonen i flere tidligere undersøkelser.

Funn

Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2016 har omfattet fem saksforhold.

Helseforetakenes håndtering av bierverv

 • Ansatte i helseforetakene rapporterer i liten grad om bierverv.
 • Systemene som er etablert for å rapportere og følge opp bierverv brukes i liten grad
 • De regionale helseforetakene har ikke hatt god nok oppfølging av krav som er stilt i foretaksmøter.

Helseforetakenes praksis for utskrivning av somatiske pasienter til kommunehelsetjenesten

 • Omfanget av reinnleggelser har økt svakt i perioden 2011−2016.
 • Informasjonen som helseforetakene sender kommunehelsetjenesten om utskrivning av pasienter, har ikke en kvalitet som sikrer helhetlige og koordinerte pasientforløp.
 • Helseforetakene følger ikke godt nok opp at de ansatte kjenner til virkemidler og etterlever pålagte krav ved utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten.
 • Det er mulig å redusere omfanget av unødvendige reinnleggelser av pasienter som skrives ut til kommunehelsetjenesten, gjennom en bedre samhandling mellom tjenestenivåene.

Effektivitet i sykehus

 • Det har vært en bedring i sykehusenes effektivitet.
 • Det er store forskjeller i effektivitet mellom sykehusene, og det er fortsatt mulig å effektivisere pasientbehandlingen.
 • Den offisielle statistikken gir unøyaktig informasjon om ventetid for hofteproteseoperasjoner.

Tilskudd til forskningsselskaper under Kunnskapsdepartementet

 • De fleste av selskapene benytter tilskuddsmidler til å bygge opp egenkapital i strid med de forutsetninger for tilskudd som er satt i økonomibestemmelsene.
 • Flere av tilskuddsforvalterne har i liten grad etablert tiltak for å sikre oppfølging av bruken av tilskudd.
 • Forskningsrådets kontrollordninger har ikke sikret at tilskuddene til selskapene blir brukt som forutsatt.

Heleide selskaper der staten har en samfunnsmessig begrunnelse eller et sektorpolitisk mål med eierskapet

 • For de fleste selskapene der staten har forretningsmessige og andre spesifikt definerte mål med eierskapet, baserer departementene sine vurderinger av samfunnsmessige effekter hovedsakelig på selskapenes finansielle resultater.
 • Departementene har for mange av selskapene der staten har sektorpolitiske mål med eierskapet (kategori 4), gitt lite tydelige forventninger til selskapenes sektorpolitiske mål.
 • De fleste styrene i kategori 4-selskapene setter egne mål for selskapets sektorpolitiske oppgaver, mens færre setter mål for effektiv drift.
 • Departementene stiller i liten grad krav til innholdet i kategori 4-selskapenes rapportering om oppnåelse av sektorpolitiske mål og effektiv drift.

Årlig kontroll

I Riksrevisjonens årlige kontroll av blant annet statsrådens beretning for det enkelte selskapet, protokoller fra generalforsamlinger eller lignende, og årlig rapportering fra selskapene, er følgende forhold tatt opp:

Tilgangskontroll med helseopplysninger i helseforetakene

Helse- og omsorgsdepartementet har etter påpekninger over flere år ennå ikke sørget for at helseforetakene har fått kontroll med tilganger til helseopplysninger.

Eierstyring i AS Vinmonopolet

Etter Riksrevisjonens vurdering er Helse- og omsorgsdepartementets forvaltning av statens eierinteresser i Vinmonopolet ikke i tråd med prinsipper for god eierstyring.

Oppfølging av tidligere rapporterte saker

Riksrevisjonen har fulgt opp én sak som tidligere har blitt rapportert til Stortinget. Dette gjelder styringen av selskaper der universiteter og høyskoler forvalter eierinteressene.

Saken er avsluttet.

Bakgrunn

Riksrevisjonens selskapskontroll for 2016 har omfattet 45 heleide aksjeselskaper, 33 deleide aksjeselskaper, ett ansvarlig selskap med delt ansvar, 7 allmennaksjeselskaper (ASA), 8 statsforetak, 4 regionale helseforetak, og 7 selskaper som er organisert ved særskilt lov. Blant disse er 17 studentsamskipnader.

For 2016 har Riksrevisjonen funnet grunnlag for merknader til statsrådens forvaltning av statens interesser under Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementets, Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet og Utenriksdepartementet.

Riksrevisjonen har også merknader til tilskuddsforvaltningen under Barne- og likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Denne saken er ferdigbehandlet av Stortinget

Saken ble behandlet i Stortinget 22. mars 2018.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Helse Utdanning Statlig eierskap