Del av Dokument 3:2 (2017–2018) / Offentliggjort Undersøkelse av tilskudd til forskningsselskaper under Kunnskapsdepartementet

De fleste selskapene under Kunnskapsdepartementet som driver med forsknings- eller forskningsrelatert virksomhet og mottar statlige tilskudd, bruker tilskuddene i strid med forutsetningene i økonomibestemmelsene.

Funn

  • De fleste av selskapene benytter tilskuddsmidler til å bygge opp egenkapital, i strid med de forutsetninger for tilskudd som er satt i økonomibestemmelsene.
  • Flere av tilskuddsforvalterne har i liten grad etablert tiltak for å sikre oppfølging av bruken av tilskudd.
  • Forskningsrådets kontrollordninger har ikke sikret at tilskuddene til selskapene blir brukt som forutsatt.

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler at

  • tilskuddsforvalterne gjennomfører tiltak for å unngå at selskapene benytter tilskuddsmidler til å bygge opp egenkapital, blant annet gjennom kryssubsidiering som er i strid med EØS-avtalen
  • Forskningsrådet, Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) etablerer tettere dialog med universiteter, høgskoler og Kunnskapsdepartementet som eiere av selskapene, for å bringe fram presis informasjon om bruken av tilskuddene
  • Forskningsrådet foretar mer konkrete vurderinger av omfanget av de indirekte kostnadene som beregnes inn i timesatsene hos tilskuddsmottakerne

Bakgrunn og mål

Riksrevisjonen kontrollerer i alt 17 selskaper under Kunnskapsdepartementet som driver med forskning eller forskningsrelatert virksomhet og mottar statlige tilskudd tildelt av Norges forskningsråd, Helsedirektoratet, Bufdir eller Kunnskapsdepartementet. For mange av disse er tilskudd den viktigste inntektskilden.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om selskaper under Kunnskapsdepartementet, som driver med forskning eller forskningsrelatert virksomhet, benytter deler av tilskuddsmidlene til å bygge opp egenkapitalen i strid med forutsetningene i bestemmelser om økonomistyring i staten. Det har videre vært et mål å vurdere om tilskuddsforvalterne har etablert gode nok kontrollrutiner for å unngå at dette skjer.

Denne saken er ferdigbehandlet av Stortinget

Saken ble behandlet i Stortinget 22. mars 2018.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Utdanning Statlig eierskap