Del av dokument 1 (2018–2019) / Offentliggjort Undersøkelse av Miljødirektoratets oppfølging av bedrifter med tillatelse til forurensende virksomhet

Det er få evalueringer og mangler ved dokumentasjonen av Miljødirektoratets arbeid.

Funn

  • Miljødirektoratet har i liten grad har gjennomført evalueringer av sitt arbeid med å følge opp virksomheter med tillatelse til forurensende virksomhet, inkludert hvor godt bruken av reaksjoner virker og bidrar til at kravene i tillatelsene i større grad overholdes.
  • Det er mangler ved dokumentasjonen av direktoratets arbeid, noe som kan gjøre det utfordrende å vurdere og evaluere området.
  • Revisjonen kan imidlertid ikke påvise at direktoratet på generelt grunnlag mangler en systematisk og risikobasert oppfølging av bedrifter med tillatelse til forurensende virksomhet.

Bakgrunn og mål

Målet med revisjonen er å vurdere om Miljødirektoratet har en systematisk og risikobasert oppfølging av bedrifter med tillatelse til forurensende virksomhet, og videre om Miljødirektoratet bruker reaksjoner på en hensiktsmessig måte for å bidra til at pålagte krav følges. Revisjonen er avgrenset til landbasert industri der Miljødirektoratet er vedtaksmyndighet, og til oppfølgingen Miljødirektoratet har av virksomhetene som er gitt tillatelse etter § 11 i forurensningsloven.

Denne saken er ferdigbehandlet av Stortinget

Saken ble behandlet i Stortinget 5. februar 2019.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Miljø

Spørsmål?

Bilde av Tora Jarlsby

Tora Jarlsby

Ekspedisjonssjef

977 44 331 tora.jarlsby@riksrevisjonen.no