Hopp til hovedinnhold

Del av Dokument 1 (2019–2020) / Offentliggjort Undersøkelse av sametingsrådets styringssystem for måloppnåelse

Sametingsrådet har ikke et hensiktsmessig styringssystem for å sikre måloppnåelse i tråd med Sametingets vedtak og forutsetninger.

Funn

  • Sametingsrådet har ikke et styringssystem med skriftlige rutiner som er hensiktsmessig for å sikre måloppnåelse i tråd med Sametingets vedtak og forutsetninger.
  • Sametingsrådet benytter Sametingets vedtatte budsjett som virksomhetsplan for styring av administrasjonen.
  • Styringssystemet er ikke i tråd med kravene i det statlige økonomiregelverket.
  • Sametingsrådets styringssystem, rutiner og praksis sikrer ikke resultatinformasjon som gir grunnlag for å vurdere om måloppnåelsen er i tråd med Sametingets vedtak og forutsetninger.

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler at sametingsrådet utformer rutiner for planmessig
gjennomføring av plenums vedtak ved å

  • tydeliggjøre at målene som vedtas av plenum er styrende for virksomheten
  • operasjonalisere målene i Sametingets vedtak slik at de blir konkrete og målbare
  • gjennomføre overordnede risiko- og vesentlighetsvurderinger som ivaretar Sametingets egenart
  • utforme resultatrapporteringen slik at den er rettet mot målene i budsjettet og øvrige plenumsvedtak

Bakgrunn og mål

Sametinget er det samiske folkets parlament i Norge og er et selvstendig folkevalgt organ. Gjennom Sametinget sikrer og utvikler samene som folk og urfolk sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Sametingsrådet står for den daglige utøvende politikken for Sametinget og forvalter Sametingets budsjett.

Målet med revisjonen er å vurdere om sametingsrådet har et styringssystem med rutiner og praksis som er hensiktsmessig for å sikre måloppnåelse i tråd med Sametingets vedtak og forutsetninger.

Undersøkelsen er sendt til Sametinget

Denne undersøkelsen er sendt til Sametinget, som tar den videre i sitt arbeid.

Les om undersøkelsen på sametinget.no
Kategorier: Offentlig forvaltning

Spørsmål?

Bilde av Tor Digranes

Tor Digranes

Ekspedisjonssjef

970 10 143 tod@Riksrevisjonen.no
Bilde av Sissel Elisabet Helminsen

Sissel Elisabet Helminsen

Kommunikasjonsrådgiver

977 27 237 seh@riksrevisjonen.no