Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:14 (2022–2023) / Offentliggjort Universiteta og høgskulane sitt arbeid med å vidareutvikle kvaliteten i studieprogramma

Universitet og høgskular har ikkje lagt godt nok til rette for at undervisarane skal kunne arbeide med kvalitetsutvikling i studieprogramma. Å prioritere slikt arbeid er nødvendig for å sikre god utdanningskvalitet og å betre studiegjennomføringa.

Kort bakgrunn

 • Noreg har om lag 300 000 studentar, 6 000 studieprogram og 21 statlege og 15 private utdanningsinstitusjonar.
 • Om lag 42 milliardar kroner løyvde i 2022-budsjettet.
 • Utdanningskvalitet handlar mellom anna om kvaliteten på undervisninga og oppfølginga studentane får, studieprogramma institusjonane tilbyr, innhaldet i studia og læringsutbytet av utdanninga.

Overordna vurdering: Ikkje tilfredsstillande

 • Ikkje tilfredsstillande
 • Kritikkverdig
 • Sterkt kritikkverdig

 • Det er ikkje lagt godt nok til rette for at undervisarane skal kunne arbeide med kvalitetsutvikling i studieprogramma. Å prioritere slikt arbeid er nødvendig for å betre studiegjennomføringa og over tid sikre god utdanningskvalitet.
 • Ein stor andel studentar gjennomfører fortsatt ikkje studia på normert tid.

Konklusjonar

Tilrådingar

Vi tilrår Kunnskapsdepartementet

 • å følgje opp at institusjonane stimulerer til og legg til rette for kvalitetsutvikling i studieprogramma
 • å vurdere om endringar i regelverk, tilsyn og rettleiing kan bidra til at kvalitetssystema til institusjonane får ei føremålstenleg innretning
 • å leggje betre til rette for at gode erfaringar og resultat frå utviklingsprosjekta kan spreiast på ein betre måte

Vi tilrår også Kunnskapsdepartementet å samarbeide med utdanningsinstitusjonane om

 • å leggje betre til rette for at undervisarane skal kunne arbeide med kvalitetsutvikling i studieprogramma
 • å leggje til rette for betre læring på tvers av studieprogramma, mellom anna når det gjeld undervisnings- og vurderingsformer og læringsformer som kan styrkje arbeidslivsrelevansen
 • å vurdere verkemiddel for at fleire studentar gjennomfører studium effektivt, og samstundes sørgje for at det er mogleg å studere i ulike livssituasjonar

Behandla i Stortinget

Vi sendte undersøkinga til Stortinget 27. juni 2023. Dei behandla ho 7. desember same år.

Les meir på stortinget.no
Kategorier: Utdanning

Spørsmål?

Bilde av Sissel Elisabet Helminsen

Sissel Elisabet Helminsen

Kommunikasjonsrådgiver

977 27 237 seh@riksrevisjonen.no
Bilde av Annette Gohn-Hellum

Annette Gohn-Hellum

Ekspedisjonssjef

911 97 817 ago@riksrevisjonen.no