Dokument 3 Myndighetenes samordning av arbeidet med digital sikkerhet

Vi undersøker om myndighetenes samordning av arbeidet for å ivareta digital sikkerhet i sivil sektor er effektiv og i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger. Vi regner med å offentliggjøre undersøkelsen i januar 2023.

Undersøkelsen vil omfatte samordningen av arbeidet med forebygging og håndtering av digitale sikkerhetshendelser.

Det er en hovedprioritering for myndighetene å legge til rette for at både offentlige og private virksomheter skal ta i bruk nye digitale løsninger.

Digitalisering vil si at samfunnet i økende grad tar i bruk, og gjør seg avhengig av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Digitaliseringen skjer i alle sektorer og på alle nivåer, og er derfor et tverrsektorielt politikkområde. Justis- og beredskapsdepartementet har et samordningsansvar for samfunnssikkerhet og digital sikkerhet i sivil sektor.

Kommende rapporter

Undersøkelsene våre er omfattet av regler for utsatt offentlighet. Det vil si at vi ikke kan si noe om innholdet i undersøkelsen før den er overlevert til Stortinget.

Kategorier: Digitalisering/ikt

Spørsmål?

Bilde av Aleksander Åsheim

Aleksander Åsheim

Ekspedisjonssjef

945 07 619 aas@riksrevisjonen.no