Hopp til hovedinnhold

Dokument 1 (1998–1999) / Offentliggjort Årlig revisjon og kontroll for 1997

I revisjonen og kontrollen for 1997, har vi tatt opp i alt 39 saker i rapporten til Stortinget.

År 2000 og datoproblemer i IT-systemer i statsforvaltningen

I svar til Riksrevisjonen uttaler Arbeids- og administrasjonsdepartementet at dersom arbeidet fortsetter med samme tempo og ressursinnsats, kan summen av år 2000-problemene i statsforvaltningen føre til at deler av statsforvaltningens oppgaveløsning står i fare ved tusenårsskiftet.  Vi mener departementets svar gir grunn til bekymring og vil peke på viktigheten av at arbeidet med år 2000-problemet intensiveres.

Behandling av beslag i straffesaker i politidistriktene

Vi understreker Justisdepartementets kontrollansvar for å påse at politi- og lensmannsetaten følger regelverket og har en tilfredsstillende internkontroll også for beslag.

For 1997 har vi i tillegg merknader om følgende tema: 

  • Dagpenger – kontrollrutiner
  • Yrkesrettet attføring
  • Innføring av nytt økonomisystem ved skattefogdkontorene
  • Skatte- og avgiftsmessig behandling av bokettersynsrapporter
  • Produktavgift og arbeidsgiveravgift i fiskerinæringen
  • Fritak for merverdiavgift, anskaffelser til Forsvarets enheter i utlandet
  • Statens Kornforretnings budsjett- og regnskapssystem
  • Tilskuddsforvaltning i Utenriksdepartementet
Kategorier: Forsvar/sikkerhet/beredskap Digitalisering/ikt Offentlig forvaltning