Del av dokument 3:2 (2015–2016) / Offentliggjort Undersøkelse av Landbruks- og matdepartementets eierskapsutøvelse

Landsbruks- og matdepartementet som eier har ikke stilt klare forventninger til selskapenes resultater.

Funn

  • Landbruks- og matdepartementet har ikke klare forventninger til selskapenes resultater.
  • Landbruks- og matdepartementet følger i liten grad opp den delegerte eierskapsforvaltningen i Bioforsk.
  • Bioforsks eierskapsutøvelse overfor Instrumenttjenesten og ITAS Eierdrift har vært svak.

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler at Landbruks- og matdepartementet:

  • tydeliggjør hva de årlige resultatene for Statskogs forretningsmessige virksomhet skal vurderes opp mot. Mer konkrete mål for den forretningsmessige virksomheten vil gjøre det lettere å vurdere om den økonomiske utviklingen er tilfredsstillende
  • tydeliggjør skillet mellom konkurranseutsatt og sektorpolitisk virksomhet for Staur gård
  • fastsetter tydelige mål og forventninger til utviklingen i drift og økonomi for Kimen Såvarelaboratoriet og Staur gård
  • følger opp at eierskapsutøvelsen i Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) er i tråd med gjeldende regelverk og de føringer som departementet har gitt

Bakgrunn og mål

Landbruks- og matdepartementet forvalter statens eierskap i Statskog SF, Staur gård AS og Kimen Såvarelaboratoriet AS. Statskog og Staur gård er heleide selskaper, mens staten eier 51 prosent av aksjene i Kimen Såvarelaboratoriet. Flere av selskapene har både forretningsmessige og sektorpolitiske oppgaver. Uklarhet knyttet til hva som er forretningsmessige og sektorpolitiske oppgaver, innebærer risiko for at eiernes mål og forventninger ikke er tilpasset selskapenes formål og egenart, og ikke dekker hele selskapets virksomhet. Dette kan føre til svak eieroppfølging. Uklart skille mellom forretningsmessige og sektorpolitiske oppgaver vil også kunne innebære en risiko for sammenblanding av roller.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om Landbruks- og matdepartementets eierskapsutøvelse er i samsvar med statens prinsipper for god eierstyring når det gjelder åpenhet knyttet til statens mål og forventninger, oppfølging og rollehåndtering overfor selskapene.

Denne saken er ferdigbehandlet av Stortinget

Saken ble behandlet i Stortinget 7. april 2016.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Landbruk og fiske Statlig eierskap