Dokument 3:5 (2016-2017) / Offentliggjort Undersøkelse av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Svak kvalitet på den medisinske kodingen gir mange feil i helsestatistikken og har derfor negative konsekvenser for styringen og finansieringen av spesialisthelsetjenesten.

Funn og anbefalinger

Det er svak kvalitet på den medisinske kodingen

 • Helseforetakene har ansvar for å sende inn opplysninger som er korrekte og relevante for den behandlingen pasienten har fått under det aktuelle oppholdet, til Norsk pasientregister.
 • Blant pasienter med lungebetennelse er det rapportert feil hovedtilstand for 41 prosent av oppholdene.
 • Hver tredje feil i disse oppholdene skyldes at journalen beskriver en annen klinisk tilstand enn lungebetennelse som hovedtilstand.
 • De andre feilene skyldes at koden gir feil bilde av årsaken til pasientens lungebetennelse.

Helseforetakene følger ikke godt nok opp kodekvaliteten for å sikre god pasientstatistikk

 • Selv om helseforetakene har gjennomført en del tiltak de siste årene for å bedre kodekvaliteten, har mange fortsatt svak styring.
 • En viktig årsak er mangel på kunnskap blant legene om koding.
 • Det er viktig at legene blir kurset, og at de får tilbakemeldinger på egen koding.
 • En tydelig ledelse som støtter kodearbeidet, er også av stor betydning.

Svak kodekvalitet har negative konsekvenser for styring og finansiering av spesialisthelsetjenesten

 • Aktører på alle nivåer bruker data fra de medisinske kodene til statistikk, helseovervåking, forskning og planlegging.
 • Svak kodekvalitet fører til at beslutninger som tas på bakgrunn av kodene, baseres på feilaktige premisser.

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler at

 • helseforetakene legger til rette for bedre medisinsk koding ved at ansatte får nødvendig og oppdatert kunnskap om koding og krav til journaldokumentasjon, og at det gis tydelige signaler om at korrekt koding er viktig for å oppnå god pasientstatistikk
 • de regionale helseforetakene tar en større pådriverrolle for å sikre god og ensartet medisinsk koding
 • Direktoratet for e-helse legger bedre til rette for god koding gjennom veiledning og utvikling av støtteverktøy
 • Helse- og omsorgsdepartementet følger opp at Direktoratet for e-helse og de regionale helseforetakene legger til rette for at helseforetakene har god kodekvalitet og ensartet koding, slik at vurderinger og beslutninger i spesialisthelsetjenesten gjøres på riktige premisser

Bakgrunn og mål for undersøkelsen

Medisinsk koding innebærer å omsette tekstlige beskrivelser av diagnoser og prosedyrer i journalen til koder. Et viktig formål med medisinsk koding er å få oversikt over sykdommer i befolkningen. Kodene danner også grunnlag for planlegging, administrasjon, finansiering, styring og kvalitetssikring av spesialisthelsetjenester. Undersøkelsen har tatt utgangspunkt i to pasientgrupper som blir undersøkt og behandlet ved de fleste sykehus: pasienter med lungebetennelse og hofteprotesepasienter.

Målet med undersøkelsen har vært å belyse hvordan helseforetakene, de regionale helseforetakene, Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse ivaretar sitt ansvar for å bidra til god kodekvalitet.

Denne saken er ferdigbehandlet av Stortinget

Saken ble behandlet i Stortinget 1. juni 2017.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Helse