Del av Dokument 3:2 (2017–2018) / Offentliggjort Undersøkelse av effektivitet i sykehus

Spesialisthelsetjenesten står overfor store utfordringer med omstilling, blant annet på grunn av økende behov for spesialisthelsetjenester, aldrende befolkning og strammere offentlige budsjetter. Det har vært en bedring i sykehusenes effektivitet, men det er fortsatt store forskjeller mellom sykehusene og mulig å effektivisere pasientbehandlingen.

Funn

  • Det har vært en bedring i sykehusenes effektivitet i perioden 2011 til 2015.
  • Det er store forskjeller i effektivitet mellom sykehusene, og det er fortsatt mulig å effektivisere pasientbehandlingen.
  • Den offisielle statistikken gir unøyaktig informasjon om ventetid for hofteproteseoperasjoner.

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler at

  • helseforetakene følger opp at det arbeides kontinuerlig lokalt for mer effektiv pasientbehandling. Dette er særlig viktig i sykehus med lange liggetider, mange utsatte operasjoner eller svak utnyttelse av operasjonsstuene. Helseforetak med mange utsatte operasjoner bør gjennomgå rutinene for operasjonsplanlegging for å redusere antall unødvendige utsettelser.
  • helseforetakene følger med på utviklingen i reinnleggelser og andre effektmål for å sikre god kvalitet i pasientbehandlingen
  • de regionale helseforetakene og helseforetakene vurderer hva som er beste praksis for etterkontroll av hofteprotesepasienter, og om nivået på rehabilitering ved opptreningsinstitusjoner for disse er riktig ut fra faglige og økonomiske hensyn
  • Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene fortsetter arbeidet med å effektivisere pasientbehandlingen, og at erfaringer fra sykehus som har lyktes med god organisering av pasientbehandlingen, overføres til andre sykehus
  • Helse- og omsorgsdepartementet sørger for en mer ensartet og troverdig ventetidsstatistikk

Bakgrunn og mål

Riksrevisjonens forrige undersøkelse av effektivitet i sykehus, Dokument 3:4 (2013–2014), viste at det var effektivitetsforskjeller mellom helseforetakene, og konkluderte med at det var mulig å øke effektiviteten. Helse- og omsorgsdepartementet har fulgt opp undersøkelsen i oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene i 2015 og 2016. Det er imidlertid en vei å gå med å få organisert pasientbehandlingen i sykehusene på en effektiv måte.

Målet med denne undersøkelsen har vært å vurdere om sykehusene har effektivisert organiseringen av pasientbehandlingen i perioden 2011–2015, og å identifisere faktorer som kan bidra til å effektivisere pasientbehandlingen.

Denne saken er ferdigbehandlet av Stortinget

Saken ble behandlet i Stortinget 22. mars 2018.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Helse Statlig eierskap