Del av Dokument 3:2 (2017–2018) / Offentliggjort Undersøkelse av helseforetakenes håndtering av bierverv

Mange ansatte i helsesektoren tar på seg bierverv, altså lønnet eller ulønnet aktivitet for en annen arbeidsgiver, samt eierinteresser og styreverv i annen virksomhet. Undersøkelsen viser at få av de ansatte melder inn sine bierverv.

Funn

  • Ansatte i helseforetakene rapporterer i liten grad om bierverv. Av cirka 23 000 leger, psykologer og ambulansepersonell som omfattes av undersøkelsen, har om lag 8300 meldepliktige bierverv på helseområdet. I underkant av 1400 av disse har registrert sine bierverv i helseforetakenes systemer.
  • Systemene som er etablert for å rapportere og følge opp bierverv, brukes i liten grad.
  • De regionale helseforetakene har ikke hatt god nok oppfølging av krav som er stilt i foretaksmøter.

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler at

  • helseforetakene legger til rette for at ansatte får nødvendig og oppdatert kunnskap om retningslinjene og systemene for å rapportere om bierverv, at ledelsen på alle nivåer gir tydelige signaler om at det forventes at de ansatte følger regelverket om bierverv, og at krav stilt til bierverv innarbeides og følges opp i de ansattes arbeidsavtaler
  • helseforetakene øker kvaliteten på rapporteringen om bierverv og benytter denne styringsinformasjonen som grunnlag for å vurdere om de ansattes bierverv er forenlig med deres arbeid i helseforetaket
  • de regionale helseforetakene sørger for at helseforetakene følger de kravene som er stilt i foretaksmøtene om bierverv, og at disse kravene også blir stilt og fulgt opp i rammeavtaler som regionene inngår med private leverandører av spesialisthelsetjenester
  • Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene avklarer regelverket for helseforetakene slik at opplysningsplikten om bierverv praktiseres likt. En slik presisering av regelverket vil bidra til å gjøre det klarere hva som skal regnes som rapporteringspliktig bierverv og hva som eventuelt skal ligge til grunn av vurderingskriterier for å vurdere den enkeltes bierverv.

Bakgrunn og mål

Helsepersonell har lovfestet plikt til å melde fra til arbeidsgiver om bierverv. Bierverv kan bli så omfattende at det kan gå utover hovedstillingen, og helsepersonell kan som følge av biervervet havne i interesse- eller lojalitetskonflikter med hovedarbeidsgiveren sin. For helsepersonell er kravet til forsvarlig tjenesteutøvelse lovfestet. Stort omfang av bierverv kan også gjøre det krevende å organisere arbeidet. Tidligere undersøkelser har vist at mange har hatt bierverv som har vært i strid med de regionale helseforetakenes retningslinjer, og at helseforetakene har hatt ulik forståelse og praktisering av dem.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om de regionale helseforetakene, med underliggende helseforetak, styrer og følger opp de ansattes bierverv for å sikre at lover og vedtak i foretaksmøtene om bierverv etterleves.

Denne saken er ferdigbehandlet av Stortinget

Saken ble behandlet i Stortinget 22. mars 2018.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Helse Statlig eierskap