Hopp til hovedinnhold

Del av Dokument 3:2 (2017–2018) / Offentliggjort Undersøkelse av helseforetakenes praksis for utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten

Reinnleggelse av pasienter overført fra somatiske sykehus til kommunehelsetjenesten har økt i omfang. I 2016 utgjorde reinnleggelser dobbelt så høy andel i denne pasientgruppen som i øvrige. Sykehusene gir ikke kommunehelsetjenesten god nok informasjon om disse pasientene.

Funn

  • Omfanget av reinnleggelser av somatiske pasienter har økt svakt i perioden 2011−2016.
  • Informasjonen som helseforetakene sender kommunehelsetjenesten om utskrivning av pasienter, har ikke en kvalitet som sikrer helhetlige og koordinerte pasientforløp.
  • Helseforetakene følger ikke godt nok opp at de ansatte kjenner til virkemidler og etterlever pålagte krav ved utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten.
  • Det er mulig å redusere omfanget av unødvendige reinnleggelser av pasienter som skrives ut til kommunehelsetjenesten, gjennom en bedre samhandling mellom tjenestenivåene.

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler at

  • helseforetakene følger opp at sykehusene har interne systemer og kontroller som sikrer at de ansatte kjenner til og bruker virkemidler, prosedyrer og rutiner i arbeidet med utskrivning av pasienter; dette skal sikre at lovpålagte krav blir fulgt og bidra til god informasjonsutveksling og samhandling mellom tjenestenivåene
  • helseforetakene bidrar til en praksis for utskrivning av pasienter som oppfyller samhandlingsreformens intensjon om at tjenester skal ytes på laveste nivå; dette må skje innenfor rammen av hva som er medisinsk forsvarlig og gjennom samhandling med kommunehelsetjenesten
  • de regionale helseforetakene tydeliggjør hvordan helseforetakenes lovpålagte veiledningsplikt overfor kommunehelsetjenesten i forbindelse med utskrivning av pasienter konkret skal utføres for å være i tråd med samarbeidsavtalene
  • Helse- og omsorgsdepartementet følger opp at samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten om utskrivning av pasienter bidrar til at liggetider ved helseforetakene ikke øker unødig i omfang og kostnad innenfor rammen av hva som er medisinsk forsvarlig

Bakgrunn og mål

I 2016 var det nær 800 000 døgnopphold i den somatiske spesialisthelsetjenesten. 108 000 av disse gjelder pasienter som ble skrevet ut fra somatiske sykehus til sykehjem, institusjon eller hjem, med behov for videre oppfølging i kommunehelsetjenesten. Den typiske pasienten som skrives ut til kommunehelsetjenesten, er eldre og har flere lidelser.

Vår undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen viste at liggetiden er redusert spesielt for personer som skrives ut til kommunehelsetjenesten. Den viste videre at 80 prosent av fastlegene i undersøkelsen mente at pasienter ble skrevet ut for tidlig til kommunehelsetjenesten.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om helseforetakenes praksis for utskrivning av somatiske pasienter legger til rette for helhetlige og koordinerte pasientforløp.

Denne saken er ferdigbehandlet av Stortinget

Saken ble behandlet i Stortinget 22. mars 2018.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Helse Statlig eierskap