Hopp til hovedinnhold

Del av dokument 1 (2018–2019) / Offentliggjort Undersøkelse av politiets behandling av våpensaker

Politiet har ikke oversikt over et stort antall våpen. Bekymringsmeldinger fanges ikke opp godt nok og det er få kontroller av oppbevaring av våpen hos sivile og forhandlere. Nasjonalt våpenregister sikrer ikke oppdaterte og korrekte personopplysninger.

Funn

  • Politiet har ikke oversikt over et stort antall våpen. 
  • Politidistriktene gjennomfører for få kontroller av sivil oppbevaring hos våpeninnehavere og forhandlere til å ha grunnlag for å vurdere tilbakekall av våpenkort og bevillinger.
  • Systemet med bekymringsmeldinger fungerer ikke godt nok.
  • Politidistriktene har ikke arbeidet systematisk for å sikre personopplysninger i nasjonalt våpenregister, og registeret har ikke en kvalitet som sikrer oppdatert og korrekt informasjon.
  • Politidirektoratets styring og kontroll av politidistriktenes arbeid på våpenområdet er mangelfull.

Bakgrunn og mål

Det er få land som har en like stor våpentetthet per innbygger som Norge. Det er viktig at samfunnet sikrer at de som eier og bruker sivile skytevåpen har et dokumentert behov og viser en adferd som ikke reiser tvil om hvorvidt de er skikket til å erverve og inneha skytevåpen.

Målet med revisjonen har vært å undersøke om politiet i behandlingen av våpensaker etterlever kravene i våpenloven med forskrift og andre sentrale bestemmelser på området. Undersøkelsesperioden er 2017, men det er også hentet inn data for 2014 til 2016 for å se helhet og sammenhenger.

Denne saken er ferdigbehandlet av Stortinget

Saken ble behandlet i Stortinget 5. februar 2019.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Forsvar/sikkerhet/beredskap

Spørsmål?

Bilde av Tor Digranes

Tor Digranes

Ekspedisjonssjef

970 10 143 tod@Riksrevisjonen.no