Del av dokument 1 (2018–2019) / Offentliggjort Undersøkelse av Statens vegvesens styringssystem

Statens vegvesen har ikke benyttet det etablerte styringssystemet for drifts-, vedlikeholds- og investeringsvirksomheten for å sikre at tidligere avdekkede mangler og svakheter blir fulgt opp.

Funn

Statens vegvesen har ikke benyttet det etablerte styringssystemet for å sikre at tidligere avdekkede mangler og svakheter ved drifts-, vedlikeholds- og investeringsvirksomheten er iverksatt og fulgt opp i samsvar med vegloven og økonomireglementet. Det er heller ikke tatt i bruk andre systemer som kompenserer for at styringssystemet ikke er brukt. 

I mange tilfeller er det regionene med underliggende vegavdelinger som har den operative rollen for å gjennomføre oppgavene som er tillagt Statens vegvesen. Det er derfor vesentlig at Vegdirektoratet legger til rette for tydelig kommunikasjon med regionene.

Konsekvensen av at Vegdirektoratet ikke gir tydelige styringssignaler ut over resultatavtalene, er at ressurser innen drift-, vedlikehold og investeringer i vegsektoren ikke blir utnyttet på en effektiv måte.

Riksrevisjonen har ved flere anledninger i perioden 2012–2015 rapportert merknader til ulike sider ved Statens vegvesens drifts-, vedlikeholds- og investeringsvirksomhet. Manglende oppfølging av avdekkede svakheter og mangler innebærer at disse ikke er korrigert.

Bakgrunn og mål

Målet med revisjonen er å kontrollere om Statens vegvesen gjennom det etablerte styringssystemet sikrer at tidligere avdekkede mangler og svakheter ved drifts-, vedlikeholds- og investeringsvirksomheten blir korrigert og fulgt opp i samsvar med vegloven og økonomireglementet.

Denne saken er ferdigbehandlet av Stortinget

Saken ble behandlet i Stortinget 5. februar 2019.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Samferdsel

Spørsmål?

Bilde av Tora Jarlsby

Tora Jarlsby

Ekspedisjonssjef

977 44 331 tora.jarlsby@riksrevisjonen.no