Del av dokument 1 (2018–2019) / Offentliggjort Undersøkelse av tilskuddsmidler forvaltet i Sametinget

Det er svakheter ved Sametingsrådets utforming og forvaltning av tilskuddsordningene.

Funn

  • Det er svakheter ved Sametingsrådets utforming og forvaltning av tilskuddsordningene.
  • Utformingen av regelverkene gjør at de fleste tilskuddsordningene ikke sikrer at resultatene er forankret i Sametingets mål med bevilgningene.
  • Det er i få tilfeller en tydelig sammenheng mellom mål, kriterier for måloppnåelse og rapporteringskrav i regelverkene for ordningene.
  • Det stilles i liten grad rapporteringskrav til tilskuddsmottaker som gir relevant resultatinformasjon.
  • Svakhetene i utformingen av tilskuddsregelverkene fører til at Sametingsrådet i mange tilfeller ikke etterspør informasjon om oppfyllelse av Sametingets mål med ordningen.
  • Det blir rapportert til Sametinget om måloppnåelse og resultater for kun en tredjedel av ordningene.

Bakgrunn og mål

Riksrevisjonen har revidert Sametingsrådets tilskuddsforvaltning for budsjettåret 2017. Revisjonen var en videreføring av en tilskuddsrevisjon i 2016, og omfattet alle Sametingets tilskuddsordninger. Tilskuddsmidlene er viktige for at den samiske folkegruppen i Norge kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv, slik formålet er etter sameloven § 1-1

Målet med revisjonen var å kontrollere om Sametingsrådet etterlever kravene i økonomiregelverket i staten for å sikre at forvaltning og rapportering av tilskuddsmidler er i tråd med Sametingets vedtak og forutsetninger.

Revisjonen er rapportert til Sametingsrådet og presentert for Sametingets kontrollkomité og Stortinget er orientert om revisjonen og Riksrevisjonens funn.

Denne saken er ferdigbehandlet av Stortinget

Saken ble behandlet i Stortinget 5. februar 2019.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Offentlig forvaltning

Spørsmål?

Bilde av Tora Jarlsby

Tora Jarlsby

Ekspedisjonssjef

977 44 331 tora.jarlsby@riksrevisjonen.no