Del av dokument 1 (2018–2019) / Offentliggjort Undersøkelse av Helse- og omsorgsdepartementets og Helsedirektoratets tilskuddsforvaltning

I om lag halvparten av tildelinger som er undersøkt, har ikke Helsedirektoratet dokumentert vurdering av om målene for tilskuddene er oppnådd.

Funn

  • Helsedirektoratet har ikke dokumentert kontrollen av at tilskuddsmidler er brukt i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger.
  • Rapporteringen om tilskuddsordningene som er undersøkt omhandler i begrenset grad oppnådde resultater.
  • Helse- og omsorgsdepartementet har fastsatt regelverk for hver av tilskuddsordningene og gitt styringssignaler for tilskuddsforvaltningen.

Bakgrunn og mål

Tilskudd er et viktig virkemiddel for å nå vedtatte mål på helseområdet og de skal gis ut fra målsettingene som Stortinget har bestemt.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet etterlever kravene til forvaltning av tilskudd.

Denne saken er ferdigbehandlet av Stortinget

Saken ble behandlet i Stortinget 5. februar 2019.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Helse

Spørsmål?

Bilde av Tora Jarlsby

Tora Jarlsby

Ekspedisjonssjef

977 44 331 tora.jarlsby@riksrevisjonen.no