Hopp til hovedinnhold

Del av Dokument 3:2 (2018–2019) / Offentliggjort Undersøkelse av internkontroll og rutiner ved håndtering av innsideinformasjon

Departementene som er undersøkt har ikke god nok intern håndtering av innsideinformasjon. Spesielt gjelder dette den innsideinformasjonen de har som sektormyndighet.

Funn

  • Departementenes retningslinjer gir ikke god nok veiledning i å identifisere den innsideinformasjonen de har som sektormyndighet.
  • Departementene fører ikke innsidelister i alle tilfeller hvor det foreligger innsideinformasjon.
  • Departementene dokumenterer ikke godt nok vurderinger som de gjør for å identifisere innsideinformasjon.
  • Misbruk av innsideinformasjon er ikke identifisert som en risiko av departementene, og de har derfor ikke iverksatt risikoreduserende tiltak.
  • Departementene kontrollerer ikke om de ansatte kjenner regelverket, eller om de håndterer informasjon på en forsvarlig måte.
  • Det er stor variasjon i hvor strenge retningslinjer departementene har fastsatt for ansattes eierskap til og handel med verdipapirer.

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler at departementene

  • utarbeider retningslinjer som gir bedre veiledning i å identifisere den typen innsideinformasjon departementene har som sektormyndighet
  • for å sikre en tilbørlig aktsom håndtering av innsideinformasjon, fører innsideliste i alle tilfellene der det foreligger slik informasjon alle tilfeller der departementene konkret vurderer om det finnes eller skapes innsideinformasjon, blir dokumentert
  • gjennomfører risikovurderinger av hvorvidt innsideinformasjon kan misbrukes
  • gjennomfører kontroller av hvorvidt de ansatte kjenner regelverket for håndtering av innsideinformasjon, og om de ansatte håndterer innsideinformasjonen på en forsvarlig måte

Bakgrunn og mål

Nærings- og fiskeridepartementet forvalter statens interesser i flere børsnoterte selskaper. Det vil derfor forholdsvis regelmessig oppstå situasjoner der departementets ansatte kan ha innsideinformasjon. Også Olje- og energidepartementet forvalter interesser i et børsnotert selskap, Equinor ASA. Enkelte av selskapene med statlig eierskap har dessuten børsnoterte obligasjoner. Dette gjelder Nærings- og fiskeridepartementet og Olje- og energidepartementet, men også Samferdselsdepartementet.

Gjennom rollen departementene har som sektormyndighet, kan departementsansatte også få kunnskap om offentlige tiltak og reguleringer som kan påvirke kostnadene og inntektene til børsnoterte selskaper. Før offentliggjøring kan planer og forslag om slike reguleringer og tiltak være innsideinformasjon ved at de kan påvirke kursen til finansielle instrumenter merkbart.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere systemer og prosesser for håndtering av innsideinformasjon i Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet. 

Undersøkelsen er en del av Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper 2017.

Denne saken er ferdigbehandlet av Stortinget

Saken ble behandlet i Stortinget 7. mars 2019.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Statlig eierskap

Spørsmål?

Bilde av Annette Gohn-Hellum

Annette Gohn-Hellum

Ekspedisjonssjef

22 24 12 99 ago@riksrevisjonen.no