Del av dokument 1 (2018–2019) / Offentliggjort Undersøkelse av Landbruksdirektoratets forvaltning av tilskudd til skogsveier

Landbruksdirektoratet etterlever i all hovedsak Stortingets vedtak og forutsetninger.

Funn

Revisjonen viser at Landbruksdirektoratet i all hovedsak etterlever Stortingets vedtak og forutsetninger.

Selv om det er observert mangler i regelverksforvaltningen og den veiledningen og kontrollen som gjennomføres av Landbruksdirektoratet og fylkesmennene, gir revisjonen ikke grunnlag for kritikk av statsråden. 

  • Landbruksdirektoratet og fylkesmennene gjennomfører få forvaltningskontroller og fylkesmennene gjennomfører få foretakskontroller av tilskudd til skogsveier, til tross for at skogsveier er et prioritert område.
  • Det er identifisert risiko som ikke blir videreført til kontrollplanen, inkludert kontroll med kommunenes habilitet.
  • Tilskuddsordningen er ikke evaluert. 

Bakgrunn og mål

Målet med revisjonen var å kontrollere om tilskudd til skogsveier forvaltes i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger og gjeldende regelverk for tilskuddsordningen. 

Forvaltningen av tilskuddene er fordelt på de tre forvaltningsnivåene Landbruksdirektoratet, fylkesmannen og kommunene. Investeringene til både bygging og ombygging av skogsveier har økt de siste årene. Tilskuddsbevilgningene utgjorde i 2017 om lag 120 millioner kroner. Sammen med overført bevilgning fra tidligere år, forvaltet fylkesmennene 253 millioner kroner til skogsveier i 2017. Tilskudd til skogsveier reguleres av forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. 

Denne saken er ferdigbehandlet av Stortinget

Saken ble behandlet i Stortinget 5. februar 2019.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Landbruk/fiske

Spørsmål?

Bilde av Tora Jarlsby

Tora Jarlsby

Ekspedisjonssjef

977 44 331 tja@riksrevisjonen.no