Del av dokument 1 (2018–2019) / Offentliggjort Undersøkelse av utenrikstjenestens arbeid med Schengen-visum

Riksrevisjonen har ikke merknader til området.

Funn

Revisjonen viser at utenriksstasjonenes saksbehandling og organisering av arbeidet med Schengen-visum, med unntak av mangelfull dokumentasjon på noen områder, i stor grad er i samsvar med regelverket. 

Mangelfull dokumentasjon fører blant annet til at kravet i Visumforordningens artikkel 37 punkt 3 om å kunne rekonstruere en innvilgelsessak, ikke etterleves fullt ut.

Bakgrunn

Norske myndigheter utsteder i underkant av 200 000 Schengen-visum i året. 

De norske utenriksstasjonene utgjør førstelinjetjenesten i behandlingen av visumsøknader og er administrativt en del av Utenriksdepartementet. Utenriksdepartementet har det administrative ansvaret for at visumsaker behandles i samsvar med regelverket. Justis- og beredskapsdepartementet har det overordnede faglige ansvaret for behandlingen av visumsaker i Utlendingsdirektoratet og på utenriksstasjonene. Justis- og beredskapsdepartementet har også ansvaret for å koordinere samhandlingen mellom de enkelte virksomhetene i utlendingsforvaltningen.

Kategorier: Offentlig forvaltning

Spørsmål?

Bilde av Tor Digranes

Tor Digranes

Ekspedisjonssjef

970 10 143

tor.digranes@Riksrevisjonen.no

Bilde av Stein Morch

Stein Morch

Pressekontakt

950 29 904

Stein.Morch@riksrevisjonen.no