Del av dokument 1 (2019–2020) / Offentliggjort Undersøkelse av tilskuddsvedtak i sametingsrådet og Sametingets klagenemnd

Det er kun i et fåtall saker at det ikke foreligger etterprøvbar begrunnelse fra sametingsrådet. Det gjelder saker der rådets vedtak ikke er i tråd med forslaget fra Sametingets administrasjon.

Funn

  • I de aller fleste tilskuddssakene sametingsrådet behandler foreligger det en dokumentert begrunnelse i tråd med regelverket. Dette er saker der sametingsrådet fatter vedtak i tråd med administrasjonens forslag. 
  • I et fåtall saker, der vedtaket ikke er i tråd med forslaget forberedt av administrasjonen, foreligger det ikke en etterprøvbar begrunnelse. Det er prinsipielt uheldig at rådet ikke dokumenterer sine vedtak i disse sakene.
  • For alle vedtak behandlet i Sametingets klagenemd foreligger det en dokumentert begrunnelse i tråd med regelverket.

Bakgrunn og mål for undersøkelsen

Sametinget bruker økonomiske virkemidler for å nå flere av sine sentrale mål. Et overordet mål er at Sametinget skal bidra til gode rammer for utvikling av samisk språk, kultur og samfunnsliv. De økonomiske virkemidlene omfatter direkte tilskudd til organisasjoner og institusjoner, ulike søkerbaserte tilskuddsordninger, avtaler og prosjekter.

Målet med revisjonen er å vurdere om sametingsrådet og Sametingets klagenemd dokumenterer at vedtak i tilskuddssaker er i tråd med regelverket.

Undersøkelsen er sendt til Sametinget

Denne undersøkelsen er sendt til Sametinget, som tar den videre i sitt arbeid.

Les om undersøkelsen på sametinget.no
Kategorier: Offentlig forvaltning

Spørsmål?

Bilde av Sissel Elisabet Helminsen

Sissel Elisabet Helminsen

Kommunikasjonsrådgiver

977 27 237 sissel.helminsen@riksrevisjonen.no
Bilde av Tor Digranes

Tor Digranes

Ekspedisjonssjef

970 10 143 tor.digranes@Riksrevisjonen.no