Dokument 3:4 (2019-2020) / Offentliggjort Undersøkelse av myndighetenes arbeid med å integrere innvandrere gjennom kvalifisering og arbeid

Virkemidlene på integreringsfeltet fungerer ikke godt nok til å tette det høye sysselsettingsgapet mellom majoritetsbefolkningen og innvandrere. Tiltakene fungerer for dårlig hver for seg og myndighetene i integreringskjeden samarbeider for lite.

Kort fortalt

 • Undersøkelsen ser på innvandrere med fluktbakgrunn, inkludert deres familiegjenforente og kvoteflyktninger.
 • Myndighetene satser på arbeidsrettet integrering, men får ikke flere innvandrere i jobb.
 • Det er positivt at flere tar videregående opplæring gjennom introduksjonsprogrammet.

Hovedfunn

Kritikknivå:

Alvorlig

Det er alvorlig at mange innvandrere står utenfor eller har en svak tilknytning til arbeidslivet, og er avhengige av offentlig støtte. Det er også alvorlig at mange innvandrere som har rett til å delta i NAVs kvalifiseringsprogram ikke får tilbudet.

Anbefalinger

Felles anbefaling

Riksrevisjonen anbefaler at Justis- og beredskapsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet i fellesskap går gjennom det samlede virkemiddelapparatet og vurderer hvordan tiltak og samarbeid mellom etater og kommuner kan forbedres.

Anbefalinger til de enkelte departementene

Riksrevisjonen anbefaler at Justis- og beredskapsdepartementet

 • sammen med Kunnskapsdepartementet sikrer best mulig registrering av asylsøkere i mottak slik at kommunene kan starte integreringsarbeidet tidlig og effektivt

Riksrevisjonen anbefaler at Kunnskapsdepartementet

 • fortsatt sikrer rask bosetting, og i større grad sikrer at muligheter for kvalifisering, bruk av kompetanse og mulighet for jobb vektlegges
 • legger bedre til rette for at kommunene etterlever introduksjonsloven
 • sørger for bedre tilpasset opplæring i norsk, legge til rette for at antallet som tar grunnskole og videregående opplæring i introduksjonsprogrammet fortsatt øker
 • vurderer effektiviteten i Jobbsjansen ut fra ressursbruk, kunnskapsutvikling og resultater

Riksrevisjonen anbefaler at Arbeids- og sosialdepartementet

 • samarbeider med Kunnskapsdepartementet for å sikre bedre helhet i kvalifiseringsarbeidet overfor innvandrere
 • vurderer tiltaksbruken for å sikre større effekt av tiltakene, også over tid
 • legger bedre til rette for og etterser at kommunene gir de som har krav på det tilbud om deltakelse i kvalifiseringsprogrammet

Bakgrunn og formål

Det er et sentralt mål i integreringspolitikken at innvandrere skal integreres i det norske samfunnet gjennom kvalifisering til og deltakelse i arbeidslivet. Arbeid er viktig for den enkelte fordi det gjør det mulig å forsørge seg selv. Både statlige myndigheter og kommunene har over tid gjennomført mange og varierte tiltak for å få flere innvandrere i jobb, men det er fortsatt et stort sysselsettingsgap mellom innvandrere og majoritetsbefolkningen.

Undersøkelsen vurderer hvordan myndighetene legger til rette for at innvandrere skal komme i arbeid, og undersøker i hvilken grad de er i jobb. Undersøkelsen omfatter perioden 2010–2018 og ser på hele integreringskjeden, fra ankomst- og bosetting, til introduksjonsordningen i kommunene og NAVs arbeidsmarkedstiltak.

Denne saken er ferdigbehandlet i Stortinget

Saken ble behandlet av Stortinget 5. mai 2020.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Arbeidsliv

Spørsmål?

Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Pressekontakt

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no