Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:3 (2019–2020) / Offentliggjort Undersøkelse av saksbehandlingstid og effektivitet i tingrettene og lagmannsrettene

Tingrettene og lagmannsrettene bruker lang tid på å behandle saker og bryter lovpålagte frister. Dette gjelder i både straffesaker og tvistesaker.

Kort fortalt

  • Både tingrettene og lagmannsrettene bruker for lang tid på å behandle saker.
  • Vi mener at dette kan gå ut over rettssikkerhet, liv og helse.
  • Det er mange årsaker til lang saksbehandlingstid.

Hovedfunn

Kritikknivå:

Svært alvorlig

Det er svært alvorlig at ikke flere domstoler når Stortingets mål for saksbehandlingstid i straffesaker. Dette kan gå ut over enkeltmenneskers rettssikkerhet, liv og helse.

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler Domstoladministrasjonen å

  • iverksette tiltak for å bidra til økt bruk av virkemidlene i straffeprosessloven og tvisteloven som skal bidra til framdrift i saksbehandlingen
  • sammen med Justis- og beredskapsdepartementet vurdere ytterligere tiltak for å øke fleksibiliteten i ressursbruken mellom domstolene
  • bidra til å oppfylle forutsetningene for effektiv saksbehandling i domstolene gjennom digitalisering
  • vurdere ytterligere tiltak for å sikre målrettet kompetanseheving for de som jobber i domstolene
  • systematisere styringsinformasjonen i sin rapportering til Justis- og beredskapsdepartementet og i oppfølgingen av domstolene
  • gjennomføre effektivitets- og produktivitetsanalyser av saksbehandlingen i domstolene

Bakgrunn og formål

I Grunnloven § 95 står det at «enhver har rett til å få sin sak avgjort av en uavhengig og upartisk domstol innen rimelig tid». Stortinget setter mål for gjennomsnittlig saksbehandlingstid i både straffesaker og tvistesaker.

Formålet har vært å undersøke om tingrettenes og lagmannsrettenes saksbehandling er effektiv og gjennomføres slik Stortinget har forutsatt. Vi har blant annet undersøkt i hvilken grad domstolene når Stortingets mål for saksbehandlingstid, og om de når straffeprosesslovens og tvistelovens tidsfrister underveis i saksbehandlingen. 

Undersøkelsen omfatter perioden 2010–2018.

Denne saken er ferdigbehandlet i Stortinget

Saken ble behandlet av Stortinget 22. april 2020.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Offentlig forvaltning

Spørsmål?

Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Kommunikasjonssjef

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no
Bilde av Annette Gohn-Hellum

Annette Gohn-Hellum

Ekspedisjonssjef

911 97 817 ago@riksrevisjonen.no