Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:15 (2020–2021) / Offentliggjort Undersøkelse av helse- og omsorgstjenester til barn med funksjonsnedsettelser

Familier som har stort behov for hjelp, må bruke mye tid og krefter på å skaffe den selv.

Kort fortalt

 • Det er usikkert hvor mange barn og unge i Norge som har funksjonsnedsettelser. Anslagene varierer mellom tre og ti prosent av befolkningen under 18 år. Hjelpebehovet varierer mye.
 • Stortinget har ved flere anledninger gitt uttrykk for at familier med barn som har funksjonsnedsettelser, må få bedre hjelp fra det offentlige. Særlig gjelder det familier med barn som har store og sammensatte behov.
 • Tjenestene skal være basert på vurderinger av den enkeltes behov, og at alle skal ha lik tilgang til tjenester, uavhengig av forhold som for eksempel diagnose, alder og bosted. Tjenestetilbudet skal være helhetlig og koordinert.

Kritikknivå:

Alvorlig

 • Tjenestene til familier med barn som har funksjonsnedsettelser, er avhengig av hvor de bor.
 • Familiene må selv ta et stort ansvar for å få hjelp og koordinere tjenestene.

Kritikknivå:

Kritikkverdig

Staten har ikke fulgt opp godt nok at koordinatorordningen fungerer i samsvar med intensjonene.

Konklusjoner

Våre anbefalinger til Helse- og omsorgsdepartemenetet

Vi anbefaler at departementet:

 • sørger for bedre kunnskap om de geografiske forskjellene i habiliteringstilbudet, og nødvendige tiltak for å sikre mer likeverdige tjenester
 • følger opp at Helsetilsynet legger til rette for mer enhetlig praksis mellom statsforvalterne i behandlingen av rettighetsklager
 • innhenter mer kunnskap om kommunenes behandling av rettighetsklager, inkludert 
  * årsaker til mangler i kommunenes vurderinger av søknader og klager
  * hvordan kommunene veileder foreldrene om klagerettigheter
  * hvor mange klager kommunene behandler
  * hvor lang tid kommunene bruker på å behandle klagene, og årsaker til lange saksbehandlingstider
 • innhenter mer kunnskap om årsakene til forskjeller mellom kommunene når det gjelder tildeling av tjenester til foreldre med særlig tyngende omsorgsarbeid
 • vurderer om begrepet særlig tyngende omsorgsarbeid kan tydeliggjøres, både for å gjøre det enklere for foreldrene å beskrive hjelpebehovet sitt, og for å gi kommunene bedre støtte når de skal vurdere hva som skal til for å dekke dette hjelpebehovet på en forsvarlig måte
 • vurdere hva som skal til for at ordningen med koordinator skal fungere bedre i praksis

Om undersøkelsen

Likeverdige helse- og omsorgstjenester er et viktig mål. Vi har undersøkt i hvilken grad barn og unge med funksjonsnedsettelser og familiene deres får likeverdige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, og om statlige virkemidler bidrar til det. Undersøkelsen omfatter perioden 2016–2020.

Stortinget har ferdigbehandlet saken

Vi oversendte undersøkelsen til Stortinget 30. september 2021. Den ble behandlet i Stortinget 18. januar 2022.

Les mer på på stortinget.no
Kategorier: Familie/barn Helse

Spørsmål?

Bilde av Annette Gohn-Hellum

Annette Gohn-Hellum

Ekspedisjonssjef

22 24 12 99 ago@riksrevisjonen.no
Bilde av Sissel Elisabet Helminsen

Sissel Elisabet Helminsen

Kommunikasjonsrådgiver

977 27 237 seh@riksrevisjonen.no