Hopp til hovedinnhold

Dokument 3:5 (2020-2021) / Offentliggjort Undersøkelse av politiets innsats mot kriminalitet ved bruk av IKT

Politiets evne til å avdekke og oppklare datakriminalitet har klare svakheter som samlet sett er alvorlige, viser vår undersøkelse.

Kort fortalt

 • Nettovergrep mot barn og unge, datainnbrudd og nettbedragerier øker.
 • En stadig større andel av kriminaliteten utføres på nett uten at politiet har klart å holde følge med utviklingen.
 • Dette til tross for at politiet har vært budsjettvinnere de siste årene med en økning på cirka 10 milliarder kroner siden 2010 og over 3300 årsverk siden 2012.

Kritikknivå:

Alvorlig

 • Politiets evne til å avdekke og oppklare datakriminalitet har klare svakheter som samlet sett er alvorlige.
 • Tips og etterretning om seksuelle overgrep på nett øker og utfordrer politiets kapasitet.
 • Politiet prioriterer i liten grad etterforskning og oppklaring av ren datakriminalitet.

 

Kritikknivå:

Sterkt kritikkverdig

Datakriminalitet har i liten grad vært prioritert av Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet.

Kritikknivå:

Kritikkverdig

Politiet mangler kapasitet til å møte utviklingen innenfor økonomisk datakriminalitet.

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler Justis- og beredskapsdepartementet å

 • tydeliggjøre rutiner og ansvar for etterforskning av datakriminalitet
 • bedre kapasiteten på etterforskning av datakriminalitet og sikring av elektroniske spor
 • styrke den nasjonale samordningen på datakrim mellom involverte politidistrikt og særorgan (Kripos og Økokrim)
 • styrke kunnskapsgrunnlaget om datakriminalitet og framtidige utfordringer
 • styrke etterforskningskompetansen på området
 • samordne innkjøp og administrasjon av programvare og utstyr som brukes av enheter for digitalt politiarbeid og særorgan
 • utvikle sentralt lagringsnett slik at det i større grad kan brukes for å analysere innsamlet bevismateriale og støtte etterforskningen

Bakgrunn og mål for undersøkelsen

Politiets ansvar og hovedoppgaver er å ivareta borgernes rettssikkerhet, trygghet og alminnelige velferd. Politiet skal forebygge og forhindre straffbare handlinger og avdekke, stanse og forfølge lovbrudd og straffbare forhold.

Målet med undersøkelsen er å vurdere om politi- og påtalemyndigheten har oversikt over, etterforsker og oppklarer datakriminalitet i samsvar med føringer gitt av Stortinget.

Tre utvalgte kriminalitetsområder er undersøkt: Internettrelaterte seksuelle overgrep, økonomisk datakriminalitet (bedragerier og identitetskrenkelser) og «ren» datakriminalitet (datainnbrudd og uberettiget befatning med tilgangsdata).

Ferdigbehandlet i Stortinget

Vi overlevert undersøkelsen til Stortinget 2. februar 2021. De behandlet den 6. mai 2021.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Forsvar/sikkerhet/beredskap Digitalisering/ikt

Spørsmål?

Bilde av Annette Gohn-Hellum

Annette Gohn-Hellum

Ekspedisjonssjef

911 97 817 ago@riksrevisjonen.no
Bilde av Stian Fjelldal

Stian Fjelldal

Kommunikasjonsrådgiver

915 43 760 sfj@riksrevisjonen.no