Dokument 3:12 (2020–2021) / Offentliggjort Undersøkelse av Utenriksdepartementets tildeling av tilskudd til International Peace Institute (IPI)

Utenriksdepartementet kontrollerte ikke hvordan International Peace Institute (IPI) brukte pengene, brøt reglene for saksbehandling og tok ikke habilitetsspørsmålet på alvor, viser vår undersøkelse.

Kort fortalt

Vi har undersøkt

  • om Utenriksdepartementet fulgte reglene for saksbehandling, styring og kontroll når de gav tilskudd til IPI
  • perioden 2007 til 2012
  • Utenriksdepartementet, ikke IPI

Utenriksdepartementet gav 58,2 millioner kroner i tilskudd til IPI i løpet av undersøkelsesperioden. Tildeling av tilskudd skal skje etter bestemte regler.

Kritikknivå:

Sterkt kritikkverdig

Tilskuddsmidler er brukt til å dekke IPIs administrasjonskostnader ut over Utenriksdepartementets retningslinjer.

Kritikknivå:

Kritikkverdig

  • Utenriksdepartementets oppfølging og kontroll har betydelige svakheter.

  • Utenriksdepartementet gjennomførte og dokumenterte ikke nødvendige habilitetsvurderinger ved behandling av tilskudd til IPI.

Konklusjoner

Våre anbefalinger til Utenriksdepartementet

Riksrevisjonen anbefaler at Utenriksdepartementet

  • påser at dagens kontrollsystem sikrer tillit til dem som fatter beslutninger ved tildeling av tilskudd
  • påser at tilskudd følges opp på en slik måte at departementet er sikre på at tilskuddet brukes i tråd med forutsetningene og at tiltenkte mål nås
  • sikrer kontinuitet og stabilitet i saksbehandlingen over tid
  • gjennomfører nødvendige habilitetsvurderinger av personer som er involvert i departementets tilskuddsforvaltning

Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Vi overleverte undersøkelsen til Stortinget 3. juni 2021. De behandlet den 1. mars 2022.

Les mer på stortinget.no
Kategorier: Offentlig forvaltning Bistand/utenriks

Spørsmål?

Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Pressekontakt

990 39 479 sbw@riksrevisjonen.no
Bilde av Åse Kristin Hemsen

Åse Kristin Hemsen

Ekspedisjonssjef

916 34 619 akh@riksrevisjonen.no